Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hiển thị nội dung của textbox bằng MessageBoxW trong C++ .Net như thế nào ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Hiển thị nội dung của textbox bằng MessageBoxW trong C++ .Net như thế nào ?

  Code:
  #pragma once
  #include <Windows.h>
  
  namespace text {
  
    using namespace System;
    using namespace System::ComponentModel;
    using namespace System::Collections;
    using namespace System::Windows::Forms;
    using namespace System::Data;
    using namespace System::Drawing;
  
    /// <summary>
    /// Summary for Main_Form
    /// </summary>
    public ref class Main_Form : public System::Windows::Forms::Form
    {
    public:
      Main_Form(void)
      {
        InitializeComponent();
        //
        //TODO: Add the constructor code here
        //
      }
  
    protected:
      /// <summary>
      /// Clean up any resources being used.
      /// </summary>
      ~Main_Form()
      {
        if (components)
        {
          delete components;
        }
      }
    private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
    private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
    protected: 
  
    private:
      /// <summary>
      /// Required designer variable.
      /// </summary>
      System::ComponentModel::Container ^components;
  
  #pragma region Windows Form Designer generated code
      /// <summary>
      /// Required method for Designer support - do not modify
      /// the contents of this method with the code editor.
      /// </summary>
      void InitializeComponent(void)
      {
        this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
        this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
        this->SuspendLayout();
        // 
        // textBox1
        // 
        this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(52, 25);
        this->textBox1->Name = L"textBox1";
        this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(126, 20);
        this->textBox1->TabIndex = 0;
        this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Main_Form::textBox1_TextChanged);
        // 
        // button1
        // 
        this->button1->Location = System::Drawing::Point(83, 77);
        this->button1->Name = L"button1";
        this->button1->Size = System::Drawing::Size(65, 36);
        this->button1->TabIndex = 1;
        this->button1->Text = L"Hack";
        this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
        this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Main_Form::button1_Click);
        // 
        // Main_Form
        // 
        this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
        this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
        this->ClientSize = System::Drawing::Size(239, 176);
        this->Controls->Add(this->button1);
        this->Controls->Add(this->textBox1);
        this->Name = L"Main_Form";
        this->Text = L"Main_Form";
        this->ResumeLayout(false);
        this->PerformLayout();
  
      }
  #pragma endregion
    private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
         }
    private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
         }
    };
  }
  giờ mình muốn dùng hàm MessageBoxW để xuất giá trị từ textbox nhập vào thì làm thế nào?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  71

  dùng MessageBox ko đuọc sao ???
  C Code:
  1. MessageBox::Show("noi dung", "thong bao");
  Còn muốn hiển thị từ textbox thì thay chữ "noi dung" bằng :
  C Code:
  1. textBox1->Text
  Trước khi là PRO thì chắc chắn sẽ là CON GÀ
  Và mình thì đang ở mức độ CON GÀ

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET flowlayoutpanel không thể hiển thị textbox khi thêm mới
  Gửi bởi computercntt07 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-01-2014, 08:09 AM
 2. Hiển thị dạng tiền tệ trong java bằng cách nào?
  Gửi bởi levinhtin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Java
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-09-2012, 09:01 AM
 3. Hiển thị sơ đồ phòng trong lập trình C# (QLKS)
  Gửi bởi pxminh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-06-2012, 11:07 PM
 4. hiển thị tiếng việt trong MFC + VS2005
  Gửi bởi huhuhuhu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2011, 10:48 AM
 5. Về vấn đề up và hiện thị ảnh trong Asp.net?
  Gửi bởi luutranlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-10-2009, 11:27 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn