Các bạn giúp mình với.Mình có 1 ví dụ thế này!

Ví dụ như Combobox của mình có 3 giá trị
1
2
3
Và giá trị text mặc định trên combobox là 1.Bây giờ mình lấy giá trị 1 này và thực hiện 1 lệnh nào đó,sau khi thực hiện xong,mình muốn giá trị text của combobox là 2 rồi cứ thế ...cho đến hết giá trị trong combobox.Ai biết giúp mình với! cảm ơn!