Viết chương trình nhập các số nguyên n, a, b (n > 0, a < b, n < b - a). Tạo danh sách liên kết L1 gồm n số ngẫu nhiên trong đoạn [a, b].

Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>

struct Node 
{
    int info;
    struct Node* next;
};

typedef struct Node* NodePointer;


int createRandom(int a, int b)
{
  int r;
  r = rand()%(b - a + 1) + a;
  
return r;
}

void initialize(NodePointer pfirst)
{
   pfirst = NULL;
}

void createList_L1(NodePointer pfirst1, int a, int b, int n)
{
   NodePointer p, plast1;
   plast1 = NULL;
   int i, r;
   
   for (i = 1; i <= n; i ++)
   {
     srand(time(NULL));
     r = createRandom(a, b);
     
     p = (NodePointer)malloc(sizeof(struct Node));
     p->info = r;
     p->next = NULL;
     
     if(pfirst1 == NULL)
       pfirst1 = p;
     else
       plast1->next = p;    
       plast1 = p;
   }
}

void printList(NodePointer pfirst)
{
   while(pfirst != NULL)
   {
     printf("%d ", pfirst->info);
     pfirst = pfirst->next;
   }
}

main()
{
   NodePointer pfirst1;
   int a, b, n;
   
   printf("Put n in : ");
   scanf("%d", &n);
   printf("Put a, b in : ");
   scanf("%d%d", &a, &b);
   
   initialize(pfirst1);
   createList_L1(pfirst1, a, b, n);
   printList(pfirst1);
   
getch();
}
Chương trình chạy nhưng không in ra được kết quả.