Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: autoclick, Tự động click chuột

 1. #1
  No Avatar
  BlueKnife Khách

  Exclamation autoclick, Tự động click chuột

  mình muốn viết một cái auto click chuột trái,
  có thể điều chỉnh tốc độ click nhanh hay chậm
  hoặc mặc định 2 lần /1 giây cũng được
  ai biết chỉ mình nhé
  thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Cái này tui biết, tui đã làm để chơi commando bằng chuột. Dùng hàm API mouse_event
  Life:\> dir

 3. #3
  No Avatar
  BlueKnife Khách

  Thực tình là mình chưa biết gì về vấn đề này cả
  bạn có thể hướng dẫn mình từ a --> z ko
  từ chỗ tạo file,đặt duôi *. gì đó
  bạn có thể PM mình được ko , mình sẽ ko làm phiền đâu
  sorry nhưng mình đang cần lắm :((

 4. #4
  No Avatar
  BlueKnife Khách

  hiện giờ mình đã có turbo C++ IDE trong máy,
  YM của mình là ghet_gai_xinh_hay_yeu_linh_tinh

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Cái gì, trong dos hả, tui chỉ biết làm trong window thôi
  Life:\> dir

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Mặc định autoclick, Tự động click chuột

  Code đây, dùng VC6:

  Visual C++ Code:
  1. // autoclick.cpp : Defines the entry point for the application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include <stdlib.h>
  6. #define settext(h,s) SendMessage(h,WM_SETTEXT,NULL,s)
  7. #define gettext(h,maxc,s) SendMessage(h,WM_GETTEXT,maxc,s)
  8.  
  9. LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  10.  
  11. HINSTANCE hInst;            // current instance
  12. HFONT hFont;
  13. HWND hWnd;          // Main Window Handle
  14. HWND txtTimes, cmdStart, Label1;
  15.  
  16. bool start = false;
  17. int n;
  18. int num;
  19.  
  20. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
  21.                      HINSTANCE hPrevInstance,
  22.                      LPSTR     lpCmdLine,
  23.                      int       nCmdShow)
  24. {
  25.     MSG msg;
  26.  
  27.     WNDCLASSEX wcex;
  28.     wcex.cbSize         = sizeof(WNDCLASSEX);
  29.     wcex.style          = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  30.     wcex.lpfnWndProc    = (WNDPROC) WndProc;
  31.     wcex.cbClsExtra     = 0;
  32.     wcex.cbWndExtra     = 0;
  33.     wcex.hInstance      = hInstance;
  34.     wcex.hIcon          = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  35.     wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  36.     wcex.hbrBackground  = CreateSolidBrush (14933984);
  37.     wcex.lpszMenuName   = NULL;
  38.     wcex.lpszClassName  = "AppClass";
  39.     wcex.hIconSm        = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  40.     if (!RegisterClassEx(&wcex)) {return 0;};
  41.  
  42.     hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
  43.     hWnd = CreateWindowEx (WS_EX_WINDOWEDGE, "AppClass", "Auto click",
  44.                            WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPED | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN
  45.                            | WS_CAPTION | WS_SYSMENU,
  46.                            451, 72 , 174, 110, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  47.     if (!hWnd) {return 0;};
  48.  
  49.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))    {
  50.         TranslateMessage(&msg);
  51.         DispatchMessage(&msg);
  52.     };
  53.  
  54.     return msg.wParam;
  55. }
  56.  
  57. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  58. {
  59.     switch (message)
  60.     {
  61.         case WM_CREATE:
  62. /**********************START CREATING CONTROLS*********************/
  63.  
  64.             hFont = CreateFont (-MulDiv(10, GetDeviceCaps(GetDC (0), LOGPIXELSY), 72), 0, 0, 0, 400, FALSE, FALSE, FALSE, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, PROOF_QUALITY, DEFAULT_PITCH, "MS Sans Serif");
  65.             SendMessage (hWnd, WM_SETFONT, (WPARAM) hFont, MAKELPARAM (TRUE, 0));
  66.  
  67.             txtTimes = CreateWindowEx (WS_EX_CLIENTEDGE, "Edit", "", WS_VISIBLE | WS_CHILD | ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP | ES_NUMBER, 8, 8, 73, 24, hWnd, NULL, hInst, NULL);
  68.             if (!txtTimes) {return FALSE;};
  69.             SendMessage (txtTimes, WM_SETFONT, (WPARAM) hFont, MAKELPARAM (TRUE, 0));
  70.  
  71.             cmdStart = CreateWindowEx (NULL, "Button", "Bat dau`", WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_PUSHBUTTON | BS_TEXT | WS_TABSTOP, 48, 40, 97, 25, hWnd, NULL, hInst, NULL);
  72.             if (!cmdStart) {return FALSE;};
  73.             SendMessage (cmdStart, WM_SETFONT, (WPARAM) hFont, MAKELPARAM (TRUE, 0));
  74.  
  75.             Label1 = CreateWindowEx (WS_EX_TRANSPARENT, "Static", "La^n`/s", WS_VISIBLE | WS_CHILD | SS_SIMPLE, 88, 8, 57, 17, hWnd, NULL, hInst, NULL);
  76.             if (!Label1) {return FALSE;};
  77.             SendMessage (Label1, WM_SETFONT, (WPARAM) hFont, MAKELPARAM (TRUE, 0));
  78.  
  79. /**********************END CREATING CONTROLS*********************/
  80.            
  81.             break;
  82.         case WM_COMMAND:
  83.             if ((HWND) lParam == cmdStart)
  84.                 if (!start)
  85.                 {
  86.                     char ts[9];
  87.                     gettext (txtTimes, 10, (LPARAM) &ts[0]);
  88.                     n = atoi (ts);
  89.                     SetTimer (hWnd, 0, 1000/n, NULL);
  90.                     settext (cmdStart, (LPARAM) "Dung`");
  91.                     start = true;
  92.                 }
  93.                 else
  94.                 {
  95.                     KillTimer (hWnd, 0);
  96.                     settext (cmdStart, (LPARAM) "Bat' dau`");
  97.                     start = false;
  98.                 };
  99.             break;
  100.         case WM_TIMER:
  101.             POINT p;
  102.             GetCursorPos (&p);
  103.             mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, p.x, p.y, 0, 0);
  104.             mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTUP, p.x, p.y, 0, 0);
  105.             break;
  106.         case WM_DESTROY:
  107.             PostQuitMessage(0);
  108.             break;
  109.         default:
  110.             return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  111.     }
  112.     return 0;
  113. }
  Life:\> dir

Các đề tài tương tự

 1. Làm sao để click chuột phải vẫn chọn được button như click chuộtt tráii
  Gửi bởi michinin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-04-2013, 02:41 PM
 2. Click chuột vào textbox thì xóa giá trị, không click lại hiện ra thì làm thế nào?
  Gửi bởi thangemhamhochoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-11-2012, 01:11 PM
 3. Làm sao để click chuột được vào game đã trận các hàm API click mouse
  Gửi bởi khoailamautogame trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 14-07-2011, 10:30 PM
 4. xác định tọa độ click chuột trên màn hình để click
  Gửi bởi chitviv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-07-2011, 12:07 PM
 5. C# làm sao bắt được sự kiện chuột phải khi click?[Click, not kích)
  Gửi bởi qhhqnavy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-04-2011, 10:10 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn