Trong C# minh làm thế này thì chạy rất ổn:
Code:
string sql = "select * from nhaphangT" + cmbthang.Text + "_" + cmbnam.Text + "";
Nhưng khi mình làm procedure trong MS SQL 2005 chạy thì vẫn thành công không báo lỗi nhưng khi vào C# gọi thì không được.Mình viết như thế này:
Code:
ALTER procedure [dbo].[tonkhothang_nam]
@thang as int,
@nam as int
as 
begin
SELECT   InvtID AS masanpham, InvtName AS tensanpham, ISNULL
             ((SELECT   SUM(soluong) AS Expr1
               FROM     dbo.nhaphangT@thang_@nam
               WHERE   (dbo.sanpham.InvtID = InvtID)), 0) AS sln, ISNULL
             ((SELECT   SUM(soluong) AS Expr1
               FROM     dbo.xuathangT@thang_@nam
               WHERE   (dbo.sanpham.InvtID = InvtID)), 0) AS slx
FROM     dbo.sanpham
GROUP BY InvtID, InvtName
Cái chổ "dbo.nhaphangT@thang_@nam" là mình muốn lấy bảng nhanghangT7_2012 tùy thuộc vào @thang và @nam
Ai bik mình bị sai hay lỗi chổ nào không giúp mình với!!
Hoặc có cách nào khác cũng được!! Thanks!!