Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cách sắp xếp trong danh sách liên kết

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  1

  Angry cách sắp xếp trong danh sách liên kết

  Mọi người xem hàm sắp xếp này sai chỗ nào mình sắp xếp không được
  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "conio.h"
  #define MAX 80
  #define BACK_TO_MENU printf("\n\n nhan phim bat ky de tro ve menu. . ."); getch();
  
  struct student
  {
  	int id;
  	char name[30];
  	float tk;
  };
  //ham tao danh sach tuy chon
  int menu()
  {
  	int choice;
  	do{
  		system("cls");
  		printf(" MENU\n"
  		  " ----------------\n"
  		  " 1. Them sinh vien.\n"
  		  " 2. In danh sach sinh vien.\n"
  		  " 3. Tim kiem sinh vien.\n"
  		  " 4. Sua sinh vien.\n"
  		  " 5. Xoa sinh vien.\n"
  		  " 6. Sap xep sinh vien.\n"
  		  " 0. Thoat.\n");
  		printf("\n Ban chon 1,2,3,4,5,6: ");
  		scanf("%d",&choice);
  	} while (choice<0 || choice>6);
  	return choice;
  }
  
  int IdExist(struct student sinhvien[], int ID)
  {
  	for(int i=0; i<MAX; i++)
  		if(sinhvien[i].id==ID) return i;
  	return -1;
  }
  
  int find_free(struct student sinhvien[])
  {
  	int t=-1;
  	for (t=0;t<MAX && sinhvien[t].id !=0;t++);
  	return t;		
  }
  //ham them sinh vien
  void add(struct student sinhvien[]) //1
  {
  	system("cls");
  	int node=find_free(sinhvien), id, valid=0;
  	if(node==-1)
  		printf("Het cho trong roi, xoa bot");
  	else
  	{
  		do
  		{
  			system("cls");
  			printf("ID: ");
  			scanf("%d",&id);	
  			if(IdExist(sinhvien,id)==-1)
  			{
  				sinhvien[node].id=id;
  				valid=1;
  			} else 
  			{
  				printf("ID da ton tai, nhan enter de nhap lai. . . ");
  				getch();
  				valid=0;
  			}
  		} while(!valid);
  		printf("Nhap ten: ");
  		fflush(stdin);
  		scanf("%[^\n]",sinhvien[node].name);
  
  
  		printf("Nhap diem tong ket: ");
  		scanf("%f",&sinhvien[node].tk);
  
  	}	
  	BACK_TO_MENU;
  }
  //ham in danh sach sinh vien
  void list(struct student sinhvien[]) //2
  {
  	system("cls");
  	for(int i=0; i<MAX; i++)
  	{
  		if(sinhvien[i].id)
  			printf("\n ID: %04d - %s - diem TK: %.1f",sinhvien[i].id,sinhvien[i].name,sinhvien[i].tk);
  	}
  	BACK_TO_MENU;
  }
  //ham tim kiem
  void find(struct student sinhvien[]) //3
  {
  	int id=0, node;
  	system("cls");
  	printf("Nhap ID: ");
  	scanf("%d",&id);
  	node=IdExist(sinhvien,id);
  	if(node==-1)
  		{
  			printf("ID khong ton tai, nhan phim bat ki de tiep tuc. . . ");
  			getch();
  			return;
  		}
  	system("cls");
  	printf("\n Sinh vien: %s\n",sinhvien[node].name);
  	printf("\n  ID : %d", sinhvien[node].id);
  	printf("\n  Tong ket: %0.2f",sinhvien[node].tk);
  
  	BACK_TO_MENU;
  }
  //ham sua diem tong ket
  void edit(struct student sinhvien[]) //4
  {
  	system("cls");
  	int id=0, node;
  	printf("Nhap ID: ");
  	scanf("%d",&id);
  	node=IdExist(sinhvien,id);
  	if(node==-1)
  		{
  			printf("ID khong ton tai, nhan phim bat ki de tiep tuc. . . ");
  			getch();
  			return;
  		};
  	system("cls");
  	printf("Sua sinh vien: %s\n",sinhvien[node].name);
  	printf(" Nhap diem tong ket: ");
  	scanf("%f",&sinhvien[node].tk);
  
  	BACK_TO_MENU;
  }
  //ham xoa sinh vien 
  void del(struct student sinhvien[]) //5
  {
  	system("cls");
  	int id=0, node;
  	system("cls");
  	printf("Nhap ID: ");
  	scanf("%d",&id);
  	node=IdExist(sinhvien,id);
  	if(node==-1)
  		{
  			printf("ID khong ton tai, nhan phim bat ki de tiep tuc. . . ");
  			getch();
  			return;
  		}
  	sinhvien[node].id=0;
  	system("cls");
  	printf("Da xoa sinh vien %s ra khoi danh sach!",sinhvien[node].name);
  	BACK_TO_MENU;
  }
  //ham sap xep
  void sort(struct student sinhvien[])//6
  {
    int i,j,n;
    for (i=0;i<n-1;i++)
      for (j=i+1;j<n;j++) if (sinhvien[i].tk < sinhvien[j].tk)
      {
        student tmp;
        tmp= sinhvien[i];
        sinhvien[i]=sinhvien[j];
        sinhvien[j]=tmp;
      }
    for (i=0;i<n;i++) printf("\n ID: %04d - %s - diem TK: %.1f",sinhvien[i].id,sinhvien[i].name,sinhvien[i].tk);
  }
  
  
  void main(void)
  {
  	struct student sinhvien[MAX];
  	int mode=0,i=0;
  	for(i=0; i<MAX; i++)
  		sinhvien[i].id=0;
  	do
  	{
  		mode=menu();
  		switch(mode)
  		{
  		case 1: add(sinhvien); break;
  		case 2: list(sinhvien); break;
  		case 3: find(sinhvien); break;
  		case 4: edit(sinhvien); break;
  		case 5: del(sinhvien); break;
  		case 6: sort(sinhvien); break;
  		}
  	} while(mode);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  1

  1. Đây chỉ là 1 array struct, không phải danh sách liên kết.

  2. Hàm find_tree là để đếm số sinhvien trong mảng. Nhưng bạn đặt biến int t=-1; Sau đó lại for(t=0;...). Vậy thì lúc nào hàm cũng sẽ return về 0. Kéo theo hàm add sai: if(node==-1).
  Và sao bạn không đặt 1 biến đếm toàn cục, hoặc trong hàm main. Mỗi khi add 1 sinh viên thì tăng lên 1, và không phải chạy hàm find_tree.

  3. Hàm sort của bạn: int i,j,n; for (i=0;i<n-1;i++)
  n của bạn chưa gán giá trị (hình như mặc định khi không gán giá trị thì VC++ tự động gán =0, lâu rồi không nhớ), nên i=0<0 hay i=0<(không có giá trị) thì làm sao chạy được.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Các bác giải dùm em bài trộn 2 danh sách có thứ tự thành 1 danh sách có thứ tự trong DS liên kết đơn
  Gửi bởi letranhoangtai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-09-2012, 02:03 AM
 2. Bài tập C++ Tách chẵn lẽ thành 2 danh sách trong danh sách liên kết đơn?
  Gửi bởi leo009394 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 01-01-2012, 04:52 PM
 3. đảo ngược vùng liên kết trong danh sách liên kết đơn
  Gửi bởi khongcochi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-07-2011, 10:18 PM
 4. Nhập và xuất danh sách liên kết lồng danh sách liên kết?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-04-2011, 11:30 AM
 5. Lập trình C Danh sách liên kết - Xử lý danh sách liên kết trong lập trình C
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-11-2010, 10:25 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn