Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Code bài Toán lớp đa giác, giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Mặc định Code bài Toán lớp đa giác, giúp mình sửa lỗi?

  Các bạn xem hộ tớ.Xây dựng lớp Đa giác.sau đó tính chu vi lớn nhất.Đọc à ghi tệp.Mình làm tinh toán đuơc rồi nhưng còn phần ghi tệp thi chưa được
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<stdio.h>
  #include<fstream.h>
  #include<ctype.h>
  #include<stdlib.h>
  class Diem
  {
      protected:
      
  float x;
      
  float y;
      public:
      
  friend class Da_giac;
      
  Diem()
      {
      
  x=y=0;
      }
      
  Diem(int x1,int y1)
      {
      
  x=x1;
      
  y=y1;
      }
      
  float khoang_cach(Diem d2)
      {
        return 
  sqrt(pow(x-d2.x,2)+pow(y-d2.y,2));
      }
      
  void nhapd()
      {
      
  cout<<"\nx= ";
      
  cin>>x;
      
  cout<<"\ny= ";
      
  cin>>y;
      }
      
  void xuatd()
      {
      
  cout<<"\ntoa do x,y: ";
      
  cout<<"x= "<<x<<" "<<"y= "<<y;
      }
  };
  class 
  Da_giac
  {
      protected:
      
  int n;
      
  Diem *d;
      public:
      
  friend class Diem;
      
  Da_giac()
      {
      
  n=0;
      }
      
  Da_giac(int x1,int y1,int n1)
      {
      
  n=n1;
      
  d=new Diem[n+1];
      }
      
  void nhapdg();
      
  void hiendg();
      
  float chuvi();
      
  int get()
      {
      return 
  n;
      }
  };
  class 
  Day_DG:public Diem,public Da_giac
  {
      private:
      
  int m;
      
  Da_giac *dg;
      public:
      
  friend class Da_giac;
      
  Day_DG()
      {
      
  m=0;
      
  this->dg=NULL;
      }
      
  Day_DG(int x1,int y1,int n1,int N1)
      {
      
  m=N1;
      
  dg=new Da_giac[m+1];
      }
      
  void nhapday_dg();
      
  void hienday_dg(Day_DG a);
      
  float chuvimax();
      
  void hienmax();
         
  void ghitep(char *tep,Day_DG a);

  };

  void Da_giac::nhapdg()
  {
      do
      {
      
  cout<<"\nNhap vao so diem: ";
      
  cin>>n;
      if(
  n>2)
      {     
  d=new Diem[n+1];
          for(
  int i=1;i<=n;i++)
          {
              
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
              
  d[i].nhapd();
          }


          for(
  i=1;i<n;i++)
              for(
  int j=i+1;j<=n;j++)
                  if(
  d[i].x==d[j].x&&d[i].y==d[j].y)

                        {    
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";

                      for(
  i=1;i<=n;i++)
                      {
                          
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
                          
  d[i].nhapd();
                      }
                        }


          
  float a,b,c;
          
  int kt=0;

          for(
  i=1;i<n-1;i++)
              for(
  j=i+1;j<n;j++)
                  for(
  int k=j+1;k<=n;k++)
                      {
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[j].x,2)+pow(d[i].y-d[j].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[k].x,2)+pow(d[i].y-d[k].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[j].x-d[k].x,2)+pow(d[j].y-d[k].y,2));
                          if(
  a>b)
                          {
                              if(
  a>c)
                              {
                                  if(
  a==(b+c))
                                  {
                                      
  kt1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                          else
                          {
                              if(
  b>c)
                              {
                                  if(
  b==(a+c))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                      }
          if(
  kt==1)
              {
                  
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";
                  
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
              }
          else break;


      }
      else
      
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
      }while(
  1);

  }
  void Da_giac::hiendg()
  {
      
  cout<<"\nDa_giac"<<n;
      for(
  int i=1;i<=n;i++)
      {
          
  d[i].xuatd();
      }
  }

   
  float Da_giac::chuvi()

    {
      
  float chuvi=0;
      
  float s=0;
      
  float s1=0;
      for(
  int  i=1;i<n;i++)
      {
          
  s+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
      }
      
  s1=d[n].khoang_cach(d[1]);
          for(
  i=1;i<n;i++)
          {
              
  chuvi+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
          }
          
  chuvi+=d[n].khoang_cach(d[1]);
      return 
  chuvi;
  }


  void Day_DG::nhapday_dg()
  {
      
  cout<<"\Nhap vao so luong cua da giac";
      
  cin>>m;
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      {
          
  cout<<"Da giac thu "<<i+1;
          
  dg[i].nhapdg();
      }

  }
  void Day_DG::hienday_dg(Day_DG a)
  {
  cout<<"\nDay_dg"<<a.n;
    for(
  int i=0;i<m;i++)
    {
    
  cout<<"\nDa giac thu"<<i+1;
    
  dg[i].hiendg();
   
  cout<<" " << dg[i].chuvi();
    }
  }
  float Day_DG::chuvimax()
  {
      
  float max=dg[0].chuvi();
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      if(
  dg[i].chuvi()>max)
          {
              
  max=dg[i].chuvi();
          }
      return 
  max;

  }
  void Day_DG::hienmax()
  {
      for(
  int i=0;i<m;i++)

          if(
  chuvimax()==dg[i].chuvi())
          {
              
  cout<<"\nDa giac co chu vi max la da giac thu "<<i+1<<":";
              
  dg[i].hiendg();
          }


  }
  void Day_DG::ghitep(char *tep,Day_DG a)
  {
      
  ofstream f;
      
  int k=a.get();//Chỗ này không lấy được số đỉnh nhập vào để thục hiên ghi
      
  f.open(tep,ios::out|ios::noreplace);
      if(
  f.bad())
      {
          
  cout<<"\nTep"<<tep<<" da ton tai";
          
  cout<<"\nCo ghi de? - C/K";
          
  int ch=getch();
          if(
  toupper(ch)=='C')
          {
              
  f.close();
              
  f.open(tep);
          }
          else
              exit(
  1);
      }
      
  f<<k;
  }
  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  Day_DG a;
      
  a.nhapday_dg();
      
  a.hienday_dg(a);
      
  a.hienmax();
      
  cout<<"\nVoi chu lon nhat la: "<<a.chuvimax();
      
  cout<<"\nKet qua da luu vao tep Da_giac";
         
  a.ghitep("Da_giac.txt",a);
      
  getch();

  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Day_DG đâu có hàm get đâu mà gọi
  p/s code chuối hàm dựng Diem đối sử thành kiểu float
  Day_DG:publiciem:public DaGiac
  ai lại thừa kế kiểu này chứ
  thiết kế hướng đối tượng lung tung về kiếm cuốn sách hướng đối tượng đọc lại trước khi code tiếp thì tốt hơn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  28

  Đồng ý với bạn rua_con, thiết kế hướng đối tượng kiểu này lung tung quá, bạn nên xem xét kĩ trước khi code thì mới kiểm soát được code mình viết.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Vậy theo bạn rùa thì giờ tớ nên làm thế.Hướng đỗi tươnhgj tớ cũng đang học.Nếu bạn có ý hay thì mong bạn giúp.Thanks bạn
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Tớ đã sưa lại như thế này.Bạn rua_con xem đã được chưa,Nhưng từ lớp dãy_DG tớ vẫn không lấy được các giá trị x,y,n từ các class Điểm và class đa_giác để ghi vào tệp.
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<stdio.h>
  #include<fstream.h>
  #include<ctype.h>
  #include<stdlib.h>
  class Diem
  {
      protected:
      
  float x;
      
  float y;
      public:
      
  friend class Da_giac;
      
  Diem()
      {
      
  x=y=0;
      }
      
  Diem(int x1,int y1)
      {
      
  x=x1;
      
  y=y1;
      }
      
  float khoang_cach(Diem d2)
      {
        return 
  sqrt(pow(x-d2.x,2)+pow(y-d2.y,2));
      }
      
  void nhapd()
      {
      
  cout<<"\nx= ";
      
  cin>>x;
      
  cout<<"\ny= ";
      
  cin>>y;
      }
      
  void xuatd()
      {
      
  cout<<"\ntoa do x,y: ";
      
  cout<<"x= "<<x<<" "<<"y= "<<y;
      }
  };
  class 
  Da_giac
  {
      protected:
      
  int n;
      
  Diem *d;
      public:
      
  friend class Diem;
      
  Da_giac()
      {
      
  n=0;
      }
      
  Da_giac(int x1,int y1,int n1)
      {
      
  n=n1;
      
  d=new Diem[n+1];
      }
      
  void nhapdg();
      
  void hiendg();
      
  float chuvi();
      
  int get()
      {
      return 
  n;
      }
  };
  class 
  Day_DG
  {
      private:
      
  int m;
      
  Da_giac *dg;
      public:
      
  friend class Da_giac;
      
  Day_DG()
      {
      
  m=0;
      
  this->dg=NULL;
      }
      
  Day_DG(int x1,int y1,int n1,int N1)
      {
      
  m=N1;
      
  dg=new Da_giac[m+1];
      }
      
  void nhapday_dg();
      
  void hienday_dg(Day_DG a);
      
  float chuvimax();
      
  void hienmax();
      
  void ghitep(char *tep,Day_DG a);

  };
  void Da_giac::nhapdg()
  {
      do
      {
      
  cout<<"\nNhap vao so diem: ";
      
  cin>>n;
      if(
  n>2)
      {     
  d=new Diem[n+1];
          for(
  int i=1;i<=n;i++)
          {
              
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
              
  d[i].nhapd();
          }


          for(
  i=1;i<n;i++)
              for(
  int j=i+1;j<=n;j++)
                  if(
  d[i].x==d[j].x&&d[i].y==d[j].y)

                        {    
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";

                      for(
  i=1;i<=n;i++)
                      {
                          
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
                          
  d[i].nhapd();
                      }
                        }


          
  float a,b,c;
          
  int kt=0;

          for(
  i=1;i<n-1;i++)
              for(
  j=i+1;j<n;j++)
                  for(
  int k=j+1;k<=n;k++)
                      {
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[j].x,2)+pow(d[i].y-d[j].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[k].x,2)+pow(d[i].y-d[k].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[j].x-d[k].x,2)+pow(d[j].y-d[k].y,2));
                          if(
  a>b)
                          {
                              if(
  a>c)
                              {
                                  if(
  a==(b+c))
                                  {
                                      
  kt1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                          else
                          {
                              if(
  b>c)
                              {
                                  if(
  b==(a+c))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                      }
          if(
  kt==1)
              {
                  
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";
                  
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
              }
          else break;


      }
      else
      
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
      }while(
  1);

  }
  void Da_giac::hiendg()
  {
      for(
  int i=1;i<=n;i++)
      {
          
  d[i].xuatd();
      }
  }

   
  float Da_giac::chuvi()

    {
      
  float chuvi=0;
      
  float s=0;
      
  float s1=0;
      for(
  int  i=1;i<n;i++)
      {
          
  s+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
      }
      
  s1=d[n].khoang_cach(d[1]);
          for(
  i=1;i<n;i++)
          {
              
  chuvi+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
          }
          
  chuvi+=d[n].khoang_cach(d[1]);
      return 
  chuvi;
  }


  void Day_DG::nhapday_dg()
  {
      
  cout<<"\Nhap vao so luong cua da giac";
      
  cin>>m;
      
  cout<<" ";
      
  cin>>n;
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      {
          
  cout<<"Da giac thu "<<i+1;
          
  dg[i].nhapdg();
      }

  }
  void Day_DG::hienday_dg(Day_DG a)
  {
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      {
      
  cout<<"\nDa giac thu"<<i+1;
      
  dg[i].hiendg();
      
  cout<<" " << dg[i].chuvi();
      }
  }
  float Day_DG::chuvimax()
  {
      
  float max=dg[0].chuvi();
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      if(
  dg[i].chuvi()>max)
          {
              
  max=dg[i].chuvi();
          }
      return 
  max;

  }
  void Day_DG::hienmax()
  {
      for(
  int i=0;i<m;i++)

          if(
  chuvimax()==dg[i].chuvi())
          {
              
  cout<<"\nDa giac co chu vi max la da giac thu "<<i+1<<":";
              
  dg[i].hiendg();
          }


  }
  /*void Day_DG::ghitep(char *tep,Day_DG a)
  {
      ofstream f;
      int k=a.get();
      f.open(tep,ios::out|ios::noreplace);
      if(f.bad())
      {
          cout<<"\nTep"<<tep<<" da ton tai";
          cout<<"\nCo ghi de? - C/K";
          int ch=getch();
          if(toupper(ch)=='C')
          {
              f.close();
              f.open(tep);
          }
          else
              exit(1);
      }
      f<<k;
  } */
  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  Day_DG a;
      
  a.nhapday_dg();
      
  a.hienday_dg(a);
      
  a.hienmax();
      
  cout<<"\nVoi chu lon nhat la: "<<a.chuvimax();
      
  cout<<"\nKet qua da luu vao tep Da_giac";
        
  // a.ghitep("Da_giac.txt",a);
      
  getch();

  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Mặc định Code bài Toán lớp đa giác, giúp mình sửa lỗi?

  Không bạn nào xem giúp tớ nữa à.Bạn rùa con xem giúp tớ với tớ viết thế này đã được gọi là hướng đói tượng chưa.
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  tớ không biết nó chay dúng hay không nhưng bài câu viết nhìn nó lun xun sao ấy
  trong hướng đối tượng cho phép đăt trùng tên trong class DaGiac Diem Day_DaGIac các hàm Nhap....() có thể đăt chung một tên là Nhap() đươc rùi
  mấy cái class friend tớ không biết câu viết có ý đinh để làm gì?
  câu nên tách các hàm đừng viết gôp vào nhìn đau cả mắt
  viết thêm hàm kiểm tra tính hơp lê của đa giác trên lớp đa giác xuống dưới class Day_DaGiac chỉ gọi lại thui cho nó gon

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  uhm thanks bạn rua đã giúp đỡ.Bạn ơi cho tớ hỏi thêm giờ muôn lấy giá tri các thuộc tính từ lấy đa giác,lớp điểm xuồng lớp day_dg được không.Tớ viết thêm hàm get() gia trị cho các thuộc tính này rồi nhưng vẫn chưa lấy được.Ngoài ra bạn có thể chỉ tớ cách code sao cho hợp lý được không.Thanks bạn nhiều nha
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  giờ câu muốn xuât cái DaGiac max vào file phải không?
  nếu vậy trên class DaGiac viết thêm phương thưc ghi_file. xuông class Day_DaGiac tim ra DaGac max
  max.ghi_file là xong

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Bạn rùa xem giúp tớ.
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<stdio.h>
  #include<fstream.h>
  #include<ctype.h>
  #include<stdlib.h>
  class Diem
  {
      protected:
      
  float x;
      
  float y;
      public:
      
  friend class Da_giac;
      
  friend class Day_DG;
      
  Diem()
      {
      
  x=y=0;
      }
      
  Diem(int x1,int y1)
      {
      
  x=x1;
      
  y=y1;
      }
      
  float khoang_cach(Diem d2)
      {
        return 
  sqrt(pow(x-d2.x,2)+pow(y-d2.y,2));
      }
      
  void nhapd()
      {
      
  cout<<"\nx= ";
      
  cin>>x;
      
  cout<<"\ny= ";
      
  cin>>y;
      }
      
  void xuatd()
      {
      
  cout<<"\ntoa do x,y: ";
      
  cout<<"x= "<<x<<" "<<"y= "<<y;
      }
      
  float getx()
      {
          return 
  x;
      }
      
  float gety()
      {
          return 
  y;
      }

  };
  class 
  Da_giac
  {
      protected:
      
  int n;
      
  Diem d[20];
      public:
      
  Da_giac()
      {
      
  n=0;
      }
      
  Da_giac(int n1)
      {
      
  n=n1;

      }
      
  void nhapdg();
      
  void hiendg();
      
  float chuvi();

      
  int getn()
      {
      return 
  n;
      }
  };
  class 
  Day_DG
  {
      private:
      
  int m;
      
  Da_giac *dg;
      
  Diem d[20];
      public:
      
  Day_DG()
      {
      
  m=0;
      
  this->dg=NULL;
      }
      
  Day_DG(int x1,int y1,int n1,int N1)
      {
      
  m=N1;
      
  dg=new Da_giac[m+1];
      }
      
  void nhapday_dg();
      
  void hienday_dg();
      
  float chuvimax();
      
  void hienmax();
      
  void ghitep(char *ttep);
  };
  void Da_giac::nhapdg()
  {
      do
      {
      
  cout<<"\nNhap vao so diem: ";
      
  cin>>n;
      if(
  n>2)
      {
          for(
  int i=1;i<=n;i++)
          {
              
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
              
  d[i].nhapd();
          }


          for(
  i=1;i<n;i++)
              for(
  int j=i+1;j<=n;j++)
                  if(
  d[i].x==d[j].x&&d[i].y==d[j].y)

                        {    
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";

                      for(
  i=1;i<=n;i++)
                      {
                          
  cout<<"\nDiem thu"<<i<<":";
                          
  d[i].nhapd();
                      }
                        }


          
  float a,b,c;
          
  int kt=0;

          for(
  i=1;i<n-1;i++)
              for(
  j=i+1;j<n;j++)
                  for(
  int k=j+1;k<=n;k++)
                      {
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[j].x,2)+pow(d[i].y-d[j].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[i].x-d[k].x,2)+pow(d[i].y-d[k].y,2));
                          
  sqrt(pow(d[j].x-d[k].x,2)+pow(d[j].y-d[k].y,2));
                          if(
  a>b)
                          {
                              if(
  a>c)
                              {
                                  if(
  a==(b+c))
                                  {
                                      
  kt1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                          else
                          {
                              if(
  b>c)
                              {
                                  if(
  b==(a+c))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  if(
  c==(a+b))
                                  {
                                      
  kt 1;
                                  }
                              }
                          }
                      }
          if(
  kt==1)
              {
                  
  cout<<"\nBan da nhap sai. Ban can nhap lai toa do cho da giac.";
                  
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
              }
          else break;


      }
      else
      
  cout<<"\nNhap lai so diem cua da giac.";
      }while(
  1);

  }
  void Da_giac::hiendg()
  {
      for(
  int i=1;i<=n;i++)
      {
          
  d[i].xuatd();
            
  cout<<  d[i].getx();
      }
  }

   
  float Da_giac::chuvi()

    {
      
  float chuvi=0;
      
  float s=0;
      
  float s1=0;
      for(
  int  i=1;i<n;i++)
      {
          
  s+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
      }
      
  s1=d[n].khoang_cach(d[1]);
          for(
  i=1;i<n;i++)
          {
              
  chuvi+=d[i].khoang_cach(d[i+1]);
          }
          
  chuvi+=d[n].khoang_cach(d[1]);
      return 
  chuvi;
  }


  void Day_DG::nhapday_dg()
  {
      
  cout<<"\Nhap vao so luong cua da giac";
      
  cin>>m;
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      {
          
  cout<<"Da giac thu "<<i+1;
          
  dg[i].nhapdg();
      }

  }
  void Day_DG::hienday_dg()
  {
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      {
      
  cout<<"\nDa giac thu"<<i+1;
      
  dg[i].hiendg();
      
  cout<<" " << dg[i].chuvi();
      }
  }
  float Day_DG::chuvimax()
  {
      
  float max=dg[0].chuvi();
      for(
  int i=0;i<m;i++)
      if(
  dg[i].chuvi()>max)
          {
              
  max=dg[i].chuvi();
          }
      return 
  max;

  }
  void Day_DG::hienmax()
  {
      for(
  int i=0;i<m;i++)

          if(
  chuvimax()==dg[i].chuvi())
          {
              
  cout<<"\nDa giac co chu vi max la da giac thu "<<i+1<<":";
              
  dg[i].hiendg();

          }


  }
  void Day_DG::ghitep(char *ttep)
  {
      
  ofstream f;
      
  f.open(ttep,ios::out);
      if(
  f.bad())
      {
      
  cout<<"\nTep"<<ttep<<" da ton tai";
          
  cout<<"\nCo ghi de? - C/K";
          
  int ch=getch();
          if(
  toupper(ch)=='C')
          {
              
  f.close();
              
  f.open(ttep);

          }

          else
              exit(
  1);
      }
      
  f<<m<<endl;
      for(
  int i=0;i<m;i++)

          for(
  int j=0;j<dg[i].getn();j++)
      {
          
  cout<<"\nda la j"<<j;
          
  f<<dg[i].getn()<<endl;
          
  d[j].xuatd();//tại sao chõ này tớ gọi hàm xuất tọa độ các điểm thì nó lại đưa ra các tọa độ điểm là 0 thôi.tớ chưa sửa được
      
  }

  }

  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  Day_DG a;
      
  Da_giac k;
      
  a.nhapday_dg();
      
  a.hienday_dg();
      
  a.hienmax();
      
  cout<<"\nVoi chu lon nhat la: "<<a.chuvimax();
      
  cout<<"\nKet qua da luu vao tep Da_giac";
      
  a.ghitep("AZX.txt");
      
  getch();

  Thanks bạn
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

Các đề tài tương tự

 1. Code kiểm tra xem số đó có chia hết cho 2 và các bài tập căn bản. Giúp mình kiểm tra code?
  Gửi bởi JaKunKa trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 05-12-2014, 07:48 PM
 2. Code các hàm sắp xếp sử dụng template con trỏ hàm viết bằng C++. Giúp mình kiểm tra code
  Gửi bởi satthuvotinh trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-05-2011, 12:32 PM
 3. Code in ra số nguyên tố và số chính phương của một dãy trên C. Giúp mình kiểm tra code?
  Gửi bởi lavender trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-06-2009, 01:52 PM
 4. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM
 5. code xử lý ma trận 2 chiều! giúp sửa code
  Gửi bởi superworm711 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 25-02-2009, 03:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn