Em đang làm bài tập lớn về tuyển sinh đai học gặp rắc rối mong các bác chỉ giúp vs

CSDL của e gồm 1 bảng trường, ngành, uutien, dvdk, hoso
các dữ liệu xuất ra hồ sơ gồm mahoso,tents, ngaysinh, gioitinh,ctrinhhoc,loaitotnghiep,tentruong,tenngan h, doituonguutien,diemuutien, dvdkduthi, noinhangiaybao

khi em insert vào thì lỗi nhiều quá mà không biết sửa thế nào.(e dùng mô hình 3 lớp ) đây là lớp logic của e mong các bác chỉ giáo giùm:
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using HIC.Logical;
using HIC.Data;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace HIC.bzoject
{
  class qlhoso
  {
    DataCon db = new DataCon();
    public DataTable laydshoso()
    {
      string sql = (" SELECT mahoso,tents,gioitinh,ngaysinh,hokhau,loaitotnghiep, ctrinhthi,tentruong,tennganh,doituonguutien, diemuutien,tendv,noinhangiaybao FROM hoso INNER JOIN truong ON hoso.matruong = truong.matruong INNER JOIN nganh ON hoso.manganh = nganh.manganh INNER JOIN uutien ON hoso.mauutien = uutien.mauutien INNER JOIN dvdk ON hoso.madvdk = dvdk.madvdk");
      return db.getdatatable(sql);          
    }
    

    #region Tạo phương thức thêm hồ sơ
    public bool themhoso(quanlihosoobj hs)
    {
      //if (KTTHEMHS(hs))
      //{
        string sql = string.Format("insert into truong(matruong,tentruong )" + "values('{0}',N'{1}')", hs.colmatruong, hs.coltentruong);
        string sql1 = string.Format("insert into nganh(manganh,tennganh)"+ "values ('{0}',N'1')", hs.colmanganh, hs.coltennganh);
        string sql2 = string.Format("insert into uutien(mauutien,doituonguutien,diemuutien)" + "values('{0}',N'{1}','{2}')", hs.colmauutien, hs.coldoituonguutien, hs.coldiemuutien);
        string sql3 = string.Format("insert into dvdk(madvdk,tendv,noinhangiaybao)" + " values ('{0}',N'{1}',N'{2}')", hs.colmadvdk, hs.coltendv, hs.colnoinhangiaybao);
        string sql4 = string.Format("insert into hoso(mahoso,tents,ngaysinh,gioitinh,diachi,ctrinhthi,loaitotnghiep,matruong,manganh,mauutien,madvdk)"+"values('0',N'1',N'2',N'3',N'4',N'5',N'6','7','8','9','10')",hs.colmahoso,hs.coltents,hs.colngaysinh,hs.colgioitinh,hs.coldiachi,hs.colctrinhthi,hs.colloaitotnghiep);
        if (db.kttruyvan(sql)&&db.kttruyvan(sql1)&&db.kttruyvan(sql2)&&db.kttruyvan(sql3))
        {
          
             if (db.kttruyvan(sql4))
                {
                  MessageBox.Show("Thêm thông tin thí sinh thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
            
        }
        return false;
                      
      //}
      //return true;
    }
    
    
    #endregion
    #region Kiểm tra thêm hồ sơ
    //public bool KTTHEMHS(quanlihosoobj hs)
    //{
      
    //  {
    //    MessageBox.Show("Nhập tên thí sinh!");
    //    return false;

    //  }
    //  if ( hs.colgioitinh.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Chọn một giới tính!");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colngaysinh.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Chọn ngày sinh!");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.coldiachi.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Nhập địa chỉ!");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colctrinhthi.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Chọn chương trình học của thí sinh!");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colloaitotnghiep.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Thí sinh tốt nghiệp loại?");
    //    return false;
    //  }
    //  if(hs.coltentruong.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Trường dự thi?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.coltennganh.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Ngành dự thi?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.coldoituonguutien.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Thuộc loại ưu tiên?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.coldiemuutien.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Được hưởng ưu tiên với số điểm?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.coltendv.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Đăng kí dự thi tại?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colnoinhangiaybao.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Thí sinh sẽ nhận giấy báo tại?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colmatruong.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Mã trường thí sinh đăng kí dự thi?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colmanganh.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Mã ngành thí sinh đăng kí?");
    //    return false;
    //  }
    //  if (hs.colmadvdk.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Mã đơn vị dự thi!");
    //    return false;
    //  }
        
    //  if (hs.colmauutien.Equals(""))
    //  {
    //    MessageBox.Show("Mã ưu tiên của thí sinh?");
    //    return false;
    //  }
    //  return true;
    //}
   
    #endregion
    #region Tạo mã tự động cho hồ sơ

    public string NextID()
    {
      return taomatudong.NextID(db.GetLastID("hoso","mahoso"),"HS");
    }

    #endregion
  }
}