Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Tạo Group trên Windows bằng hàm API trong VC++!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  51

  Mặc định Tạo Group trên Windows bằng hàm API trong VC++!!

  INT_PTR CALLBACK AboutDlgProcAddGroup (HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  TCHAR getgroup[128];
  TCHAR getcom[256];
  GROUP_INFO_0 gr;
  DWORD dwLevel = 0;
  DWORD dwError = 1;
  NET_API_STATUS sResult;
  switch (message)
  {
  case WM_INITDIALOG :
  return TRUE ;
  case WM_CTLCOLORSTATIC:
  if((HWND) lParam == GetDlgItem(hDlg, IDC_STATIC))
  {
  SetBkMode((HDC)wParam, TRANSPARENT);
  return (int)(HBRUSH)GetStockObject(NULL_BRUSH);
  }

  case WM_CTLCOLORDLG: //code mau cho dialog

  return (LRESULT)GetSysColorBrush( COLOR_WINDOW );
  case WM_COMMAND :
  switch (LOWORD (wParam))
  {
  case IDC_BTOKCREATE:
  //IDC_TXTGROUP là textbox để nhập vào tên group.
  GetDlgItemText(hDlg,IDC_TXTGROUP,getgroup,128);
  gr.grpi0_name=getgroup;
  sResult=NetGroupAdd(NULL, dwLevel,(LPBYTE)&gr,&dwError);
  EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
  return (INT_PTR)TRUE;
  break;
  case IDCANCEL :
  EndDialog (hDlg, 0) ;
  return (INT_PTR)TRUE;

  }
  break ;
  }
  return FALSE ;
  }
  Mình không sao tạo được group. Không hiểu vì sao. Anh nào pro giúp mình với!!!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kyoshiroit : 12-04-2009 lúc 09:26 PM.
  Pinging [nguoitoiyeu] with 32bytes of data...
  Request time out...
  Request time out...
  Request time out...
  Ping statistics for [nguoitoiyeu]:
  Packets: Sent =4, Recived =4, Lost =0 (100%)

Các đề tài tương tự

 1. Thiết kế giao diện giống Windows Explorer trên Windows XP như thế nào?
  Gửi bởi thptquochoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 27-03-2013, 12:22 PM
 2. VC++ Build ứng dụng windows 32bit trên windows 64 bits như thế nào?
  Gửi bởi thanh92_d10cn4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-05-2012, 11:42 AM
 3. Cách thêm một Group Header và Group Footer in crystal ryport c#
  Gửi bởi ndnhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-03-2012, 09:02 PM
 4. Thừa kế Windows trong lập trình hướng đối tượng trên nền .NET
  Gửi bởi congdanit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-04-2010, 07:26 AM
 5. GoTiengViet - Chương trình Gõ Tiếng Việt trên Windows / Windows Mobile
  Gửi bởi Kỳ Nam trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-09-2009, 07:59 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn