Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Nhờ giúp đỡ đoạn mã Import dữ liệu Excel vào MSSQL 2005

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Nhờ giúp đỡ đoạn mã Import dữ liệu Excel vào MSSQL 2005

  Mình có đoạn mã này chạy thì không báo lổi nhưng ko hiểu sao không import được dữ liệu từ excel vào SQL

  private void btnImportExcel_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  objMain = (frmMain)this.MdiParent;

  System.Data.OleDb.OleDbConnection oleCnn = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();

  if (txtFilePath.Text.Trim() == "")
  {
  MessageBox.Show(this, "The file path is not empty");
  txtFilePath.Focus();
  return;
  }
  else
  {
  try
  {
  string sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= " + txtFilePath.Text.Trim() + ";" + "Extended Properties=Excel 8.0;";
  oleCnn.ConnectionString = sConnectionString;
  System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter oleDa = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter();
  oleDa.SelectCommand = new System.Data.OleDb.OleDbCommand("Select * from [Sheet$]", oleCnn);
  DataTable dtExcel = new DataTable();
  oleDa.Fill(dtExcel);
  // strSql = "Select *from tb_soluongnhap";
  //commd = new SqlCommand(strSql, objMain.conn);
  System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter sqlDa = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter();
  sqlDa.SelectCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand("Select * from tb_xuat", objMain.conn);

  DataTable dtSql = new DataTable();
  sqlDa.Fill(dtSql);
  dtSql.PrimaryKey = new DataColumn[] { dtSql.Columns["soxe"] }; //To find an ID exists?
  System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand("Insert into tb_xuat values(@makho, @soxe, @makhach, @khachhang, @zipcode, @diadiem, @ngaydi)", objMain.conn);
  cmd.Parameters.Add("@makho", SqlDbType.NVarChar, 50);
  cmd.Parameters.Add("@soxe", SqlDbType.Int, 10);
  cmd.Parameters.Add("@makhach", SqlDbType.NVarChar, 10);
  cmd.Parameters.Add("@khachhang", SqlDbType.NVarChar, 50);
  cmd.Parameters.Add("@zipcode", SqlDbType.NVarChar, 10);
  cmd.Parameters.Add("@diadiem", SqlDbType.NVarChar, 50);
  cmd.Parameters.Add("@ngaydi", SqlDbType.DateTime);


  objMain.conn.Open();
  cmd.Prepare();

  int nRowAddedCount = 0;
  foreach (DataRow row in dtExcel.Rows)
  {
  if (dtSql.Rows.Find(row["soxe"]) != null)
  {
  MessageBox.Show("Row with soxe is " + row["soxe"] + " already exists.");
  }
  else
  {
  cmd.Parameters["@makho"].Value = row["makho"].ToString();
  cmd.Parameters["@soxe"].Value = row["soxe"].ToString() ;
  cmd.Parameters["@makhach"].Value = row["makhach"].ToString();
  cmd.Parameters["@khachang"].Value = row["khachhang"].ToString();
  cmd.Parameters["@zipcode"].Value = row["zipcode"].ToString();
  cmd.Parameters["@ngaydi"].Value = row["ngaydi"].ToString();


  cmd.ExecuteNonQuery();

  nRowAddedCount++;
  }
  }

  MessageBox.Show("There are " + nRowAddedCount.ToString() + " added row(s).");

  }
  catch (Exception ex)
  {
  DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show(objMain .xNew, "Import successfully", "Successfull", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); ;
  }
  finally
  {
  if (objMain.conn.State == ConnectionState.Open)
  objMain.conn.Close();

  if (oleCnn.State == ConnectionState.Open)
  oleCnn.Close();
  }
  fillExcel();
  }

  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hỏi để khủng bố hả?
  Bài viết
  224

  Có cái thẻ code thì bỏ nó vào. Nhìn rối mắt quá bạn.
  Chỗ này dùng để ghi chữ ký

Các đề tài tương tự

 1. Giúp mình Import dữ liệu từ Excel (Có cột hình ảnh) vào SQL Sever hoặc Access
  Gửi bởi _Sieu_Nhan_ trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-06-2013, 01:29 PM
 2. Import excel to sql 2005
  Gửi bởi quangtn_07mt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-12-2010, 03:26 PM
 3. Import file excel vào CSDL sqlserver 2000. Xin giúp
  Gửi bởi baotran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 22-07-2010, 05:19 PM
 4. import và xử lý dữ liệu Excel. Giúp đỡ mình !
  Gửi bởi mpkhpt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-04-2010, 08:27 AM
 5. Xuống dòng trong dataGridview(MSSQL 2005)
  Gửi bởi icde trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-09-2009, 09:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn