Cho mình hỏi chút phần code server trong minichat

1.
Tại sao khi mình để code trong OnInit như thế này thì biên dịch hiện dialog bình thường

Code:
bind( m_socket, (SOCKADDR*) &service, addlen );
  if ( bind( m_socket, (SOCKADDR*)&service, addlen ) == SOCKET_ERROR ) {
    m_content.AddString("bind() failed." );
    closesocket(m_socket);
  }
Ngược lại,như thế này lại không hiện dialog chương trình.Mặc dù không báo lỗi

Code:
  if ( bind( m_socket, (SOCKADDR*)&service, addlen ) == SOCKET_ERROR ) {
    m_content.AddString("bind() failed." );
    closesocket(m_socket);
  }
2.Tại sao mình khởi tạo winsock,tạo socket mà khi bind fail ?

Code:
//khoi tao winsock
	WSADATA wsaData;
  int iResult = WSAStartup( MAKEWORD(2,2), &wsaData );
  if ( iResult != NO_ERROR )
    MessageBox("Error at WSAStartup()");
	//Tao socket  m_socket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP );
	
  if ( m_socket == INVALID_SOCKET ) 
	{

		MessageBox("khong thanh cong");
    WSACleanup();
   
  }
	
  // Bind the socket.Cho biet socket cua server se cho doi ket noi va nhan du lieu tu IP va port bao nhieu
 
	sockaddr_in service;
	
  service.sin_family = AF_INET;
  service.sin_addr.s_addr = inet_addr( "127.0.0.1" );
  service.sin_port = htons( 27015 );//port 27015
	addlen = sizeof(service);

  bind( m_socket, (SOCKADDR*) &service, addlen );
  if ( bind( m_socket, (SOCKADDR*)&service, addlen ) == SOCKET_ERROR ) {
    m_content.AddString("bind() failed." );
    closesocket(m_socket);
  }
  // Listen on the socket.
	listen( m_socket, 5 );
	
  // Accept connections.
 
   m_content.AddString("Waiting for a client to connect...");
  	
   accept( m_socket,(sockaddr*)&service, &addlen);
  
  m_content.AddString( "Client Connected.");
Tất cả trong OnInit