Đề: Nhập vào 2 mảng có cùng kích thước, tạo mảng mới gồm các phần tử là UCLN của 2 phần tử
tương ứng.
Em làm như sau:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void nhapmang(int a[],int b[],int n);
int a[100],i,j,b[100],e,p[100],n;
int ucln(int c, int d);
void GCM(int a[],int b[],int i, int j,int n);
void nhapmang(int a[],int b[],int n)
{

do{
printf("Nhap n phan tu:\t");
scanf_s("%d",&n);
}while(n<=0 || n>100);

printf("Nhap phan tu a:\n");

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]:\t",i);
scanf("%d",&a[i]);
}

printf("Nhap phan tu b:\n");

for(j=0;j<n;j++)
{
printf("a[%d]:\t",j);
scanf("%d",&b[j]);
}
}
int ucln(int c,int d)
{
while(c!=d)
{
if(c>d) c-=d;
else c-=d;
}
return c;
}
void GCM(int a[], int b[],int i,int j,int n)
{
for(e=0;e<n;e++,i++,j++)
{
ucln(a[i],b[j])=p[e]; //bi loi cho nay//
printf("p[%d]:\t %d",e,p[e]);
}
}
void main()
{
nhapmang(a,b,n);
GCM(a,b,i,j,n);
getch();
}


Mong các anh chị giúp đỡ sửa sai