Bác nào pro giúp em 3 bài này với
1. Cho mảng A có n phần tử, tìm mảng con không giảm dài nhất của A
2. Liệt kê các số nguyên tố trong mảng có n phần tử
3. Nhập 1 chuỗi ký tự từ bàn phím, đếm xem có bao nhiêu từ (các từ cách nhau một hay nhiều khoảng trắng). tính tổng các số trong chuỗi
Tks trước nha.