E có 1 chương trình nhỏ,muốn in nội dung từ 1 file có sẵn ra màn hình,in nhiều lần dùng vòng lặp while,nhưng ko hiểu sao e chỉ in được 1 lần,và muốn in lần nữa thì chương trình lại báo lỗi.Có bác nào giúp e fix lại cái code này với:(.E xin cảm ơn các bác đã quan tâm
#!/bin/sh
tam_file="tam.dat"
tam1_file="tam1.dat"
quit=n
lietke1(){
cp "danhsach.dat" $tam_file
echo "Liệt kê File"
set $(wc -l "danhsach.dat")
dem=0
sodong=$1
while [ $dem -lt $sodong ];do
IFS=""
read tensach tacgia giatien < $tam_file
dem=$(($dem+1))
echo "$dem. $tensach,$tacgia,$giatien"
grep -v "^$tensach" $tam_file > $tam1_file
mv $tam1_file $tam_file
done
rm $tam_file
}
while [ "$quit" != "q" ];do
lietke1
read quit
done
exit 0
}