Mình có một DataList hiển thị thông tin User, các bro hướng dẫn giùm mình các sửa, xóa, update dữ liệu trực tiếp trên DataList (giống như trên GridView), cách viết hàm cho các sự kiện: EditCommand, DeleteCommand, UpdateCommand. Xin cảm ơn!

Đây là DataList của mình:

Code:
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" CellPadding="4" ForeColor="#333333" 
      EnableViewState="False" GridLines="Both" ShowFooter="False" 
      oncancelcommand="DataList1_CancelCommand" oneditcommand="DataList1_EditCommand" 
      onupdatecommand="DataList1_UpdateCommand">
      <AlternatingItemStyle BackColor="White" />
      <FooterStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderTemplate>
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="style2">
          <tr>
            <td class="style3">
              User name
            </td>
            <td class="style3">
              Password
            </td>
            <td>
              <b>Birthday</b></td>
            <td class="style3">
              Address
            </td>
            <td class="style3">
              Email
            </td>
            <td class="style3">
              &nbsp;
            </td>
          </tr>
        </table>
      </HeaderTemplate>
      <ItemStyle BackColor="#E3EAEB" />
      <ItemTemplate >      
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="style2">
          <tr>
            <td class="style4">
              <asp:Label ID="lblUser" runat="server" Text='<%# Eval("Username") %>'></asp:Label>
            </td>
            <td class="style4">
              <asp:Label ID="Password" runat="server" Text='<%# Eval("Password") %>'></asp:Label>
            </td>
            <td class="style4">
              <asp:Label ID="lblBirthday" runat="server" Text='<%# Eval("Birthday") %>'></asp:Label>
            </td>
            <td class="style4">
              <asp:Label ID="lblAddress" runat="server" Text='<%# Eval("Address") %>'></asp:Label>
            </td>
            <td class="style4">
              <asp:Label ID="lblEmail" runat="server" Text='<%# Eval("Email") %>'></asp:Label>
            </td>
            <td class="style4" align="right">
              <asp:LinkButton ID="edit" runat="server">Sửa</asp:LinkButton>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </ItemTemplate>
      <SelectedItemStyle BackColor="#C5BBAF" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
    </asp:DataList>