Mình có bài tập lập trình mạng c# winform:
Server: 1/ nhập 1 số trong textbox1 gởi cho Client.
2/ sau khi nhận 1 số trong texbox2 của client gửi.
3/ Tính tổng trong textbox3 từ 2 textbox trên rồi gửi kết quả cho Client.
Client: 1/ chờ server gửi tới 1 số trong textbox1
2/Nhập 1 số trong trong textbox2 rồi gởi lại cho Server
3/Nhận kết quả từ Server trong texbox3.
Các pro nào giúp với.