Sau khi mình cập nhật VS 2010 lên SP1 thì không thể mở các solution, project đang làm nữa, mỗi lần open là VS bị treo phải close. Có bác nào chỉ giúp mình cách sửa lỗi này với