Mình có một vấn đề mong nhận được mọi người giúp đỡ.
Làm cách nào để ta có thể import hình ảnh vào cơ sở dữ liệu với điều kiện là hình ảnh đó được gắn trong file Excel.
File Excel ví dụ nội dụng thế này: