Bạn định thành lập công ty cổ phần? Công ty cổ phần có ưu điểm là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn từ nhiều nguồn. Không giống như doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 Thành viên muốn tăng vốn thì chỉ tự mình tăng vốn của mình, còn công ty TNHH 2 Thành viên thì có thể huy động vốn từ thành viên hiện có hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được huy động nguồn vốn từ bên ngoài và không giới hạn số lượng cổ đông.

Đặc điểm công ty cổ phần:
- Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ của công ty được chia ra thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ phần thể hiện ra bên ngoài dưới hình thức xác định được gọi là cổ phiếu. Nói cách khác, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.Các loại cổ phần trong công ty cổ phần
- Cổ phần phổ thông : là cổ phần phải có trong công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết dành cho cổ đông phổ thông khi tham dự họp, biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.
- Khi sở hữu cổ phần phổ thông, cổ đông phổ thông có các quyền sau:
+ Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền
+ Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại Hội cổ đông.Cổ đông có các nghĩa vụ là thanh toán đủ số cổ phần cam kết , không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, chấp hành quy định của Đại hội cổ đông, thực hiện nghĩa vụ của Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần:
- Giấy đề nghị Đăng ký thành lập công ty.
- Dự thảo Điều lệ Công ty.
- Danh sách cổ đông sáng lập.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
+ Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân.
+ Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
- Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty đăng ký.