mấy bạn cho mình hỏi có có cách nào lồng đồ họa vào chương trình bình thường được không
mình có 1 chương trình nhập xuất thư viện sach và muốn xem màn hình vẽ bằn đồ họa trước khi vào chương trình