Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Game đoán số ! Mọi người xem cho ý kiến nha

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  6

  Red face Game đoán số ! Mọi người xem cho ý kiến nha

  Game đoán số. Các bạn xem thử rùi cho mình ý kiến nha :P.Mong các bạn chỉ giáo
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <iomanip.h>
  int dokho=20;
  int lvl=10;
  int mang;
  void nen();
  int luachon();
  int luachon1();
  void capdo();
  int chia(int a);
  int tongchuso(int a);
  void batdau();
  void xemdiem();
  void luudiem(int td);
  void main()
  {
  	int ch;
  Label:
  	system("cls");
  	ch=luachon();
  	switch(ch)
  	{
  	case 1:system("cls");batdau();goto Label;break;
  	case 2:system("cls");capdo();goto Label;break;
  	case 3:system("cls");xemdiem();goto Label;break;
  	case 4:exit(0);break;
  	}
  }
  int luachon()
  {
  	nen();
  	int ch;
  	cout<<"=============================="<<endl;
  	cout<<"||  1.Bat dau       ||"<<endl;
  	cout<<"||  2.Do kho       ||"<<endl;
  	cout<<"||  3.Bang xep hang diem ||"<<endl;
  	cout<<"||  4.Thoat        ||"<<endl;
  	cout<<"=============================="<<endl;
  	cout<<" Nhap vao lua chon chua ban : ";
  	cin>>ch;
  	while(ch<1||ch>4)
  	{
  		cout<<"Lua chon khong hop le, nhap lai"<<endl;
  		cin>>ch;
  	}
  	return ch;
  }
  void batdau()
  {
  	char traloi;
  	int luachon,tongdiem=0;
  	int nho,lon,ch;
  	int kq;
  	int man=1;
  	do
  	{
  		mang=0;
  		system("cls");
  		cout<<"     DO KHO["<<dokho<<"]"<<" TONG DIEM["<<tongdiem<<"]"<<" MAN["<<man<<"]"<<endl;
  		srand(time(NULL));
  		kq=rand()%dokho+1;
  		srand(time(NULL));
  		nho=rand()%(dokho/2)+1;
  		srand(time(NULL));
  		lon=rand()%(dokho/2)+1;
  		lon=kq+lon;
  		nho=kq-nho;
  		if(nho<0)
  			nho=0;
  		cout<<"=================================================="<<endl;
  		cout<<" So ban can tim nam trong khoan tu "<< nho<<" den "<<lon<<endl;
  		cout<<" Tong cac chu so = "<<tongchuso(kq)<<endl;
  		ch=chia(kq);
  		if(ch!=0)
  			cout<<" Va chia het cho "<<ch<<endl;
  		else
  			cout<<" Va chia het cho .... bi mat , ban tu toan di"<<endl;
  		cout<<"=================================================="<<endl;
  		cout<<" Ban co 3 lan doan so , chuc ban may man"<<endl;
  		do
  		{
  			cout<<" So ban doan la : ";
  			cin>>luachon;
  			if(luachon==kq)
  			{
  				cout<<"Xin chuc mung ban , ket qua la "<<kq<<endl;
  				dokho=dokho+lvl;
  				tongdiem=tongdiem+1;
  				man++;
  				break;
  			}
  			mang++;
  			if((3-mang)!=0)
  				cout<<"Ban con "<<3-mang<<" mang doa nha"<<endl;
  		}while(mang<3);
  		if(luachon!=kq)
  		{
  			cout<<"Hix Hix! Ban doan sai roi, may man lan sau ban nhe"<<endl;
  			cout<<"Ban co muon luu diem lai khong C/K"<<endl;
  			fflush(stdin);
  			traloi=getch();
  			if(traloi=='C'||traloi=='c')
  			{
  				luudiem(tongdiem);
  			}
  
  		}
  		cout<<"An mot phim bat ky de tiep tuc"<<endl;
  		getch();
  	}while(luachon==kq);
  }
  void nen()
  {
  	int a[5][26]={
  		{0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1},
  		{0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1},
  	};
  	for(int i=0;i<5;i++)
  	{
  		for(int j=0;j<26;j++)
  		{
  			if(a[i][j]==1)
  				cout<<"*";
  			else
  				cout<<" ";
  		}
  		cout<<endl;
  	}
  }
  int tongchuso(int a)
  {
  	int chuso;
  	int ret=0;
  	chuso=a;
  	while(chuso>=1)
  	{
  		ret=ret+chuso%10;
  		chuso=chuso/10;
  	}
  	return ret;
  }
  int chia(int a)
  {
  	int ch;
  	for(int i=3;i<=(dokho/2);i++)
  	{
  		ch=0;
  		if(a%i==0)
  		{
  			ch=i;
  			break;
  		}
  	}
  	return ch;
  }
  int luachon1()
  {
  	int ch;
  	cout<<"    MUC DO"<<endl;
  	cout<<"--------------------"<<endl;
  	cout<<"  1.De"<<endl;
  	cout<<"  2.Binh Thuong"<<endl;
  	cout<<"  3.Kho"<<endl;
  	cout<<"  4.Thoat"<<endl;
  	cout<<"--------------------"<<endl;
  	cout<<" Ban muon choi muc do nao : ";
  	cin>>ch;
  	return ch;
  }
  void capdo()
  {
  	int luachon;
  	luachon=luachon1();
  	switch(luachon)
  	{
  	case 1:dokho=20;lvl=10;break;
  	case 2:dokho=50;lvl=15;break;
  	case 3:dokho=100;lvl=20;break;
  	}
  }
  void xemdiem()
  {
  	int tam;
  	FILE* f;
  	f=fopen("diem.txt","rt");
  	cout<<"    TOP 10"<<endl;
  	cout<<"===================="<<endl;
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		cout<<"||  "<<setw(2)<<i+1<<".";fscanf(f,"%d",&tam);cout<<setw(4)<<tam<<"   ||"<<endl;
  	}
  	cout<<"===================="<<endl;
  	cout<<"An mot nut bat ky de tro lai"<<endl;
  	getch();
  	fclose(f);
  }
  void luudiem(int td)
  {
  	int ch;
  	int a[10];
  	int tam;
  	FILE* f;
  	f=fopen("diem.txt","rt");
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		fscanf(f,"%d",&tam);
  		a[i]=tam;
  	}
  	fclose(f);
  	for(i=0;i<10;i++)
  	{
  		if(td>a[i])
  		{
  			ch=i;
  			break;
  		}
  	}
  	for(i=9;i>ch;i--)
  	{
  		a[i]=a[i-1];
  	}
  	a[ch]=td;
  	f=fopen("diem.txt","wt");
  	for(i=0;i<10;i++)
  	{
  		fprintf(f,"%d\n",a[i]);
  	}
  	fclose(f);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  3

  hay lam.choi rat zui

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  8

  ok, hay lắm , kaka

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Chỉnh sửa lại code của bạn một chút.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <vector>
  4. #include <algorithm>
  5. #include <time.h>
  6.  
  7. typedef unsigned int uint_t;
  8.  
  9. static const char* const s_szFilename = "score.txt";
  10. static const uint_t s_life_max = 6;
  11.  
  12. struct game_state_t {
  13.     uint_t level;
  14.     uint_t lvl;
  15.     uint_t score;
  16.     uint_t life;
  17.     uint_t round;
  18. };
  19.  
  20. uint_t total_digits(uint_t number) {
  21.     uint_t sum = 0;
  22.     while (number) {
  23.         sum    += number % 10;
  24.         number /= 10;
  25.     }
  26.     return sum;
  27. }
  28.  
  29. uint_t smallest_divisor(uint_t level, uint_t number) {
  30.     uint_t ret = 3;
  31.  
  32.     for (; (ret <= level / 2) && number % ret; ++ret);
  33.    
  34.     return (number % ret) ? 0 : ret;
  35. }
  36.  
  37. void draw_background() {
  38.     int arr[5][26] = {
  39.         {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
  40.         {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
  41.         {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  42.         {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  43.         {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
  44.     };
  45.  
  46.     for(uint_t i = 0; i < 5; ++i) {
  47.         for(uint_t j = 0; j < 26; ++j)
  48.             std::cout << (arr[i][j] ? '*' : ' ');
  49.         std::cout << std::endl;
  50.     }
  51. }
  52.  
  53. void level_initial(game_state_t& state) {
  54.     std::cout
  55.         << "       MUC DO"          << std::endl
  56.         << "--------------------"   << std::endl
  57.         << "    1.De"               << std::endl
  58.         << "    2.Binh Thuong"      << std::endl
  59.         << "    3.Kho"              << std::endl
  60.         << "    4.Thoat"            << std::endl
  61.         << "--------------------"   << std::endl
  62.         << "  Ban muon choi muc do nao : ";
  63.  
  64.     uint_t level = 0;
  65.     std::cin >> level;
  66.     std::cin.ignore();
  67.  
  68.     switch(level) {
  69.     case 1 :
  70.         state.level = 20;
  71.         state.lvl = 10;
  72.         break;
  73.     case 2 :
  74.         state.level = 50;
  75.         state.lvl = 15;
  76.         break;
  77.     case 3 :
  78.         state.level = 100;
  79.         state.lvl = 20;
  80.         break;
  81.     }
  82. }
  83.  
  84. void view_score() {
  85.     std::ifstream input;
  86.  
  87.     input.open(s_szFilename);
  88.     if (input.is_open()) {
  89.         std::cout << "       TOP 10" << std::endl;
  90.         std::cout << "====================" << std::endl;
  91.  
  92.         uint_t tmp = 0;
  93.  
  94.         for (uint_t i = 1; i < 11; ++i) {
  95.             tmp = 0;
  96.  
  97.             if (!input.eof())
  98.                 input >> tmp;
  99.    
  100.             std::cout
  101.                 << "||    "
  102.                 << std::setw(2) << i
  103.                 << '.'
  104.                 << std::setw(4) << tmp
  105.                 << "     ||"
  106.                 << std::endl;;
  107.         }
  108.  
  109.         input.close();
  110.  
  111.     } else {
  112.         std::cerr << "Khong the mo tap tin" << std::endl;
  113.     }
  114.  
  115.     std::cout
  116.         << "====================" << std::endl
  117.         << "An mot nut bat ky de tro lai." << std::endl;
  118.  
  119.     std::cin.get();
  120. }
  121.  
  122. void save_score(const game_state_t& state) {
  123.     std::vector<uint_t> scores;
  124.     auto pos = scores.begin();
  125.  
  126.     std::ifstream fileIn(s_szFilename);
  127.     if (fileIn.is_open()) {
  128.         std::copy(std::istream_iterator<uint_t>(fileIn),
  129.                   std::istream_iterator<uint_t>(), std::back_inserter(scores));
  130.  
  131.         fileIn.close();
  132.  
  133.         pos = std::find_if(scores.begin(), scores.end(),
  134.             [&state](const uint_t& val) -> bool {
  135.                 return val < state.score;
  136.             }
  137.         );
  138.     }
  139.     scores.insert(pos, state.score);
  140.        
  141.     std::ofstream fileOut(s_szFilename);
  142.     if (fileOut.is_open()) {
  143.         for (auto score : scores)
  144.              fileOut << score << ' ';
  145.         fileOut.close();
  146.     } else {
  147.         std::cerr << "Khong the mo tap tin de ghi diem." << std::endl;
  148.     }
  149. }
  150.  
  151. void start_game(game_state_t &state) {
  152.     state.score = 0;
  153.     state.round = 1;
  154.     state.life = s_life_max;
  155.  
  156.     uint_t answers, response, remainder, lbound, ubound;
  157.  
  158.     do {
  159.         system("cls");
  160.  
  161.         std::cout
  162.             << " DO KHO: [" << state.level << "]"
  163.             << " TONG DIEM: [" << state.score << "]"
  164.             << " MAN: [" << state.round << "]"
  165.             << std::endl;
  166.  
  167.         srand(time(0));
  168.         answers = rand() % state.level + 1;
  169.  
  170.         srand(time(0));
  171.         lbound = rand() % (state.level / 2) + 1;
  172.  
  173.         srand(time(0));
  174.         ubound = rand() % (state.level / 2) + 1;
  175.  
  176.         ubound += answers;
  177.         lbound = (answers > lbound) ? answers - lbound : 0;
  178.  
  179.         std::cout
  180.             << "==================================================" << std::endl
  181.             << " So ban can tim nam trong khoan tu " <<  lbound << " den " << ubound << std::endl
  182.             << " Tong cac chu so = " << total_digits(answers) << std::endl;
  183.  
  184.         uint_t remainder = smallest_divisor(state.level, answers);
  185.         if(remainder != 0)
  186.             std::cout << " Va chia het cho " << remainder << std::endl;
  187.         else
  188.             std::cout << " Va chia het cho .... bi mat , ban tu toan di" << std::endl;
  189.  
  190.         std::cout << "==================================================" << std::endl;
  191.         std::cout << " Ban con " << state.life << " lan doan so , chuc ban may man" << std::endl;
  192.  
  193.         do {
  194.             std::cout << "  So ban doan la : ";
  195.             std::cin >> response;
  196.             std::cin.ignore();
  197.  
  198.             if(response == answers) {
  199.                 std::cout << "Xin chuc mung ban , ket qua la " << answers << std::endl;
  200.  
  201.                 state.level += state.lvl;
  202.  
  203.                 ++state.score;
  204.                 ++state.round;
  205.                 break;
  206.             }
  207.  
  208.             if(--state.life != 0)
  209.                 std::cout << " Ban con " << state.life << " mang do nha" << std::endl;
  210.  
  211.         } while(state.life != 0);
  212.  
  213.         if(response != answers) {
  214.  
  215.             std::cout << "Hix Hix! Ban doan sai roi, may man lan sau ban nhe" << std::endl;
  216.             std::cout << "Ban co muon luu diem lai khong? C/K" << std::endl;
  217.            
  218.             char Q = 'c';
  219.             std::cin.get(Q);
  220.  
  221.             if(Q == 'C' || Q == 'c') {
  222.                 save_score(state);
  223.             }
  224.         }
  225.  
  226.         std::cout << "An mot phim bat ky de tiep tuc" << std::endl;
  227.         std::cin.get();
  228.     } while(response == answers);
  229. }
  230.  
  231. int main() {
  232.     uint_t choose = 0;
  233.     game_state_t state = {0};
  234.  
  235.     state.level = 20;
  236.     state.lvl = 10;
  237.  
  238.     do {
  239.         system("cls");
  240.  
  241.         draw_background();
  242.  
  243.         std::cout
  244.             << "==============================" << std::endl
  245.             << "||    1.Bat dau             ||" << std::endl
  246.             << "||    2.Do kho              ||" << std::endl
  247.             << "||    3.Bang xep hang diem  ||" << std::endl
  248.             << "||    4.Thoat               ||" << std::endl
  249.             << "==============================" << std::endl
  250.             << "  Nhap vao lua chon chua ban : ";
  251.  
  252.         std::cin >> choose;
  253.         std::cin.ignore();
  254.  
  255.         system("cls");
  256.  
  257.         switch(choose) {
  258.         case 1:
  259.             start_game(state);
  260.             break;
  261.         case 2:
  262.             level_initial(state);
  263.             break;
  264.         case 3:
  265.             view_score();
  266.             break;
  267.         case 4:
  268.             break;
  269.         }
  270.     } while (choose != 4);
  271.  
  272.     return 0;
  273. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi doicanhden : 26-01-2013 lúc 11:09 PM. Lý do: Sửa lỗi tràn số. :V
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Bài viết
  1

  không hiểu lắm, mình copy toàn bộ về nhưng ko chạy được ra nhiều lỗi lắm

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  4

  Mặc định Game đoán số ! Mọi người xem cho ý kiến nha

  Bạn dùng IDE gì vậy, mình dùng cả C-free và Dev Cpp vẫn không đọc được code của bạn, báo lỗi nhiều quá ?

  Nếu dùng C-free thì sửa lại như vậy

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <iomanip>
  using namespace std;
  int dokho=20;
  int lvl=10;
  int mang;
  void nen();
  int luachon();
  int luachon1();
  void capdo();
  int chia(int a);
  int tongchuso(int a);
  void batdau();
  void xemdiem();
  void luudiem(int td);
  int main()
  {
  	int ch;
  Label:
  	system("cls");
  	ch=luachon();
  	switch(ch)
  	{
  	case 1:system("cls");batdau();goto Label;break;
  	case 2:system("cls");capdo();goto Label;break;
  	case 3:system("cls");xemdiem();goto Label;break;
  	case 4:exit(0);break;
  	}
  }
  int luachon()
  {
  	nen();
  	int ch;
  	cout<<"=============================="<<endl;
  	cout<<"||  1.Bat dau       ||"<<endl;
  	cout<<"||  2.Do kho       ||"<<endl;
  	cout<<"||  3.Bang xep hang diem ||"<<endl;
  	cout<<"||  4.Thoat        ||"<<endl;
  	cout<<"=============================="<<endl;
  	cout<<" Nhap vao lua chon chua ban : ";
  	cin>>ch;
  	while(ch<1||ch>4)
  	{
  		cout<<"Lua chon khong hop le, nhap lai"<<endl;
  		cin>>ch;
  	}
  	return ch;
  }
  void batdau()
  {
  	char traloi;
  	int luachon,tongdiem=0;
  	int nho,lon,ch;
  	int kq;
  	int man=1;
  	do
  	{
  		mang=0;
  		system("cls");
  		cout<<"     DO KHO["<<dokho<<"]"<<" TONG DIEM["<<tongdiem<<"]"<<" MAN["<<man<<"]"<<endl;
  		srand(time(NULL));
  		kq=rand()%dokho+1;
  		srand(time(NULL));
  		nho=rand()%(dokho/2)+1;
  		srand(time(NULL));
  		lon=rand()%(dokho/2)+1;
  		lon=kq+lon;
  		nho=kq-nho;
  		if(nho<0)
  			nho=0;
  		cout<<"=================================================="<<endl;
  		cout<<" So ban can tim nam trong khoan tu "<< nho<<" den "<<lon<<endl;
  		cout<<" Tong cac chu so = "<<tongchuso(kq)<<endl;
  		ch=chia(kq);
  		if(ch!=0)
  			cout<<" Va chia het cho "<<ch<<endl;
  		else
  			cout<<" Va chia het cho .... bi mat , ban tu toan di"<<endl;
  		cout<<"=================================================="<<endl;
  		cout<<" Ban co 3 lan doan so , chuc ban may man"<<endl;
  		do
  		{
  			cout<<" So ban doan la : ";
  			cin>>luachon;
  			if(luachon==kq)
  			{
  				cout<<"Xin chuc mung ban , ket qua la "<<kq<<endl;
  				dokho=dokho+lvl;
  				tongdiem=tongdiem+1;
  				man++;
  				break;
  			}
  			mang++;
  			if((3-mang)!=0)
  				cout<<"Ban con "<<3-mang<<" mang doa nha"<<endl;
  		}while(mang<3);
  		if(luachon!=kq)
  		{
  			cout<<"Hix Hix! Ban doan sai roi, may man lan sau ban nhe"<<endl;
  			cout<<"Ban co muon luu diem lai khong C/K"<<endl;
  			fflush(stdin);
  			traloi=getch();
  			if(traloi=='C'||traloi=='c')
  			{
  				luudiem(tongdiem);
  			}
  
  		}
  		cout<<"An mot phim bat ky de tiep tuc"<<endl;
  		getch();
  	}while(luachon==kq);
  }
  void nen()
  {
  	int a[5][26]={
  		{0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1},
  		{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1},
  		{0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1},
  	};
  	for(int i=0;i<5;i++)
  	{
  		for(int j=0;j<26;j++)
  		{
  			if(a[i][j]==1)
  				cout<<"*";
  			else
  				cout<<" ";
  		}
  		cout<<endl;
  	}
  }
  int tongchuso(int a)
  {
  	int chuso;
  	int ret=0;
  	chuso=a;
  	while(chuso>=1)
  	{
  		ret=ret+chuso%10;
  		chuso=chuso/10;
  	}
  	return ret;
  }
  int chia(int a)
  {
  	int ch;
  	for(int i=3;i<=(dokho/2);i++)
  	{
  		ch=0;
  		if(a%i==0)
  		{
  			ch=i;
  			break;
  		}
  	}
  	return ch;
  }
  int luachon1()
  {
  	int ch;
  	cout<<"    MUC DO"<<endl;
  	cout<<"--------------------"<<endl;
  	cout<<"  1.De"<<endl;
  	cout<<"  2.Binh Thuong"<<endl;
  	cout<<"  3.Kho"<<endl;
  	cout<<"  4.Thoat"<<endl;
  	cout<<"--------------------"<<endl;
  	cout<<" Ban muon choi muc do nao : ";
  	cin>>ch;
  	return ch;
  }
  void capdo()
  {
  	int luachon;
  	luachon=luachon1();
  	switch(luachon)
  	{
  	case 1:dokho=20;lvl=10;break;
  	case 2:dokho=50;lvl=15;break;
  	case 3:dokho=100;lvl=20;break;
  	}
  }
  void xemdiem()
  {
  	int tam;
  	FILE* f;
  	f=fopen("diem.txt","rt");
  	cout<<"    TOP 10"<<endl;
  	cout<<"===================="<<endl;
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		cout<<"||  "<<setw(2)<<i+1<<".";fscanf(f,"%d",&tam);cout<<setw(4)<<tam<<"   ||"<<endl;
  	}
  	cout<<"===================="<<endl;
  	cout<<"An mot nut bat ky de tro lai"<<endl;
  	getch();
  	fclose(f);
  }
  void luudiem(int td)
  {
  	int ch;
  	int a[10];
  	int tam;
  	FILE* f;
  	f=fopen("diem.txt","rt");
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		fscanf(f,"%d",&tam);
  		a[i]=tam;
  	}
  	fclose(f);
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		if(td>a[i])
  		{
  			ch=i;
  			break;
  		}
  	}
  	for(int i=9;i>ch;i--)
  	{
  		a[i]=a[i-1];
  	}
  	a[ch]=td;
  	f=fopen("diem.txt","wt");
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		fprintf(f,"%d\n",a[i]);
  	}
  	fclose(f);
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  2

  mình chạy tốt mà . báo lỗi vài chỗ thôi . hay lắm !! good
  Chăm chỉ liên tay !!!!
  -
  -=
  -=>> Vận may sẽ đến !!!!!!!!!!!!

Các đề tài tương tự

 1. Chơi game – kiếm gold – đổi thẻ cào với Đấu Trường Bạc Tỷ
  Gửi bởi miuoliu trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-08-2013, 05:06 PM
 2. Game chơi bài online - kiếm tiền cực đỉnh
  Gửi bởi ngoannd trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-12-2012, 05:51 PM
 3. Bài tập C Lập trình C bằng game đc ko hay là cho ý kiến về vấn đề lập trình game :D ?
  Gửi bởi mrspenter trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-11-2012, 11:30 AM
 4. Trang web vừa chơi game vừa kiếm tiền
  Gửi bởi philuan1008 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-08-2012, 12:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn