Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sửa giúp 1 số câu Trắc nghiệm C#.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  9

  Angry Sửa giúp 1 số câu Trắc nghiệm C#.

  Như tiêu đề mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Mình đang thắc mắc 1 số câu như sau, mong các bạn giúp đỡ, có giải thích càng tốt.

  Câu 1: Câu nào sau đây đúng ?
  A- 1 thể hiện (instance) của 1 lớp là 1 quan hệ is - a
  B- 1 thể hiện (instance) của 1 lớp là 1 quan hệ has - a
  C- Thừa kế giữa 2 thực thể là 1 quan hệ has - a
  D- 1 phương thức là 1 quan hệ has - a

  Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng ?
  A. 1 lớp có chứa khia báo protected sẽ ko cho phép tạo đối tượng của lớp này.
  B. 1 lớp có chứa khia báo private sẽ ko cho phép tạo đối tượng của lớp này.
  C. 1 lớp có chứa khia báo abstract sẽ ko cho phép tạo đối tượng của lớp này.

  Câu 3: Cho đoạn mã, chọn phát biểu đúng?
  public class Sample
  {
  int x;
  public virtual void fun()
  {}
  }
  public class DerivedSample:Sample
  {
  new public void fun()
  {}
  }
  A. Lớp DerivedSample che hàm fun() của lớp cha.
  B. hàm fun() của lớp DerivedSample sẽ gọi hàm fun() của lớp cha.
  C. Không thể dùng new public void fun() trong lớp DerivedSample
  D. Khai báo public virtual void fun() sẽ bị lỗi.

  Câu 4. Cho khai bao biến sau: Bank b; đoạn khai báo này sẽ?
  A. Tạo 1 đối tượng của lớp Bank.
  B. Tạo 1 đối tượng mơi nếu lớp có constructor mặc định.
  C. Sẽ gây ra lỗi biên dịch.
  D. tạo 1 biến b với giá trị ban đầu là null.

  Câu 5. Hàm constructor của 1 lớp (class) có vai trò ?

  A. Khởi tạo biến của lớp đó.
  B. Khởi tạo hàm của lớp đó.
  C. Khởi tạo đối tượng của lớp đó.
  D. Khởi tạo phương thức của lớp đó.
  D. 1 lớp có chứa khia báo Sealed sẽ ko cho phép tạo đối tượng của lớp này.

  Câu 6: Câu lệnh Dns.GetHostAddresses("Localhost") sẽ trả về ?
  A. Địa chỉ Ip gắn liền với host có tên Localhost.
  B. 127.0.0.1
  C. 127.0.0.0
  D. 192.168.1.1

  Câu 7: Cho đoạn chương trình int[] x = new int[25];
  Chọn phát biểu sai:
  A. x[24] không tồn tại
  B. Giá trị của x[24] là null
  C. Giá trị của x[24] là 0
  D. Giá trị của x[24] là ko xác định.

  Câu 8 Để cho phép Server lắng nghe trên mọi interface của nó ta dùng.
  A. Socket socket = listener.Listen();
  Socket.Bind(new IPEndPoint(IpAddress.IPV6,PORT));
  B. Socket socket = listener.Accept();
  Socket.Bind(new IPEndPoint(IpAddress.IPV6,PORT));
  C. Socket socket = listener.Ready();
  Socket.Bind(new IPEndPoint(IpAddress.IPV6,PORT));
  D. Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetworkV6,SocketType.Str eam,ProtocolType.Tcp);
  listener.Bind(new IPEndPoint(IpAddress.IPV6,PORT));

  Câu 9. Đoạn chương trình sau nhằm mục đích gì ?
  public byte[] Encrypt(byte[] Data, string publickeyIn)
  {
  RSA.FormXMLString(PublicKeyIN);
  return RSA.Encrypt(Data, false);
  }
  A. Mã hóa khối dữ liệu trong Data bằng giải thuật RSA
  B. Tạo khóa mã PublicKeyIn bằng giải thuật RSA
  C. Mã hóa khối dữ liệu trong Data bằng giải thuật DES
  D. Mã hóa khối dữ liệu trong Data bằng giải thuật RSA, kết quả là 1 mảng byte được tra về.

  Câu 10. Đoạn chương trình sau để làm gì?
  try
  {
  tcp = new TcpClient("172.16.1.3","8080");
  }
  catch(Exception e)
  {
  MessagrBox.Show(e.Message);
  };
  A. Thực hiện 1 kết nối TCP đến máy chủ IP 172.16.1.3 và port 8080
  B. Khởi tạo 1 kết nối mạng đến máy chủ IP 172.16.1.3 và port 8080
  C. Thực hiện 1 kết nối UDP đến máy chủ IP 172.16.1.3 và port 8080
  D. Khai báo 1 đối tượng lớp TcpClient.


  Câu 11. Sử dụng thành phần của 1 lớp (class) 1 cách trực tiếp không cần thông qua đối tượng(object) của lớp thì cấn phải khai báo thành phần vói từ khóa?
  A. private
  B. public
  C. protected
  D. static

  Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng ?
  A. 1 lớp có chứa khai báo protected sẽ ko cho phép thừa kế từ lớp này.
  B. 1 lớp có chứa khai báo private sẽ ko cho phép thừa kế từ lớp này.
  C. 1 lớp có chứa khai báo abstract sẽ ko cho phép thừa kế từ lớp này.
  D. 1 lớp có chứa khai báo sealed sẽ ko cho phép thừa kế từ lớp này.


  Câu 13: Để tạo 1 lớp (class) có đăc tính Remoting thì cần phải tạo lớp đó dẫn xuất từ ?

  A. System.IO
  B. System.Security
  C. System.MarshalByRefObject
  D. A,B,C đều sai.

  Câu 14. Cho đoạn mã

  try
  {
  int x = int.Parse("two");
  }
  Khối lện sẽ phát sinh.
  A. IOException
  B. IOFormatException
  C. NumberFormatException
  D. FormatException

  Câu 15. Để đặt Socket vào chế độ sẵn sàng nhận dữ liệu, dùng ?
  A. Socket socket = listenner.Accept();
  B. Socket socket = listener.Ready();
  C. Socket socket = listener.Listen();
  D. Các câu lệnh trên đều sai.

  Câu 16. Cơ chế nào dk sử dụng để thực hiện 1 mối quan hệ "like a" hoặc "kind of" giữa 2 thực thể.
  A.Polymorphism
  B.Encapsulation
  C.Inheritance
  D. Containership

  Câu 17. Chọn câu đúng nhất về các phát bểu đúng.
  1.C# cho phép gọi hàm với các tham số mặc định.
  2.C# cho phép gọi nhàm với số lượng các tham số có thể thay đổi.
  3.Quên kiểu dữ liệu của giá trị trả về trong hàm dẫn đến 1 Exception
  4.Khai báo lại 1 tham số trong thân hàm dẫn đến 1 Exception.
  5.Từ khóa pấm dùng để khai báo số lượng lớn các tham số có thể thay đổi.
  A. Phát biểu 4,5
  B. Phát biểu 1,3,5
  C. Phát biểu 3,4,5
  D. Phát biểu 2,5

  Câu 18. Với các phương thức của lớp Dns như Resolve, GetHostName, GetHostEntry thì cách gọi nào là đúng.
  A. Gọi thông qua các đối tượng của lớp.
  B. Gọi trực tiếp thông qua tên lớp.
  C. Cả A & B đều đúng
  D. Cả A & B đều sai

  Câu 19. Để kết thúc 1 lệnh trong C# khi giao tiếp với FTP Server dùng chuỗi ký tự ?
  A."\n" B."Enter" C."\r" D."\r\n"

  Câu 20. Đọc và ghi dữ liệu hiệu quả nhất với khối dữ liệu khoảng.
  A. 1kb
  B. 2Kb
  C. 3Kb
  D. 4Kb

  Câu 21: Vòng đời của các đối tượng được tạo ra chỉ dài bằng thời gian thực thi của hàm được khởi tạo
  bởi tham số?

  A. Protected B. Singlecall C. Singleton D. Published

  Câu 22: Khi lập trình với kỹ thuật .NET remoting, nếu khai báo:
  RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType (typeof(RemoteObject.PrimeClass),
  "MyPrimeClassServer", WellKnownObjectMode.SingleCall); thì remote class phải được biên dịch thành công và có tên là?

  A. ClassServer.DLL B. PrimeClass.DLL
  C. RemoteObject.DLL D. MyPrimeClassServer.DLL

  Câu 23: Vòng đời của các đối tượng được tạo ra chỉ dài bằng thời gian thực thi của class được khởi tạo
  bởi tham số?

  A. Protected B. Published C. Singlecall D. Singleton

  Câu 24: Muốn FTP server nhận dữ liệu không phải ở port mặc định thì phải dùng lệnh gì?
  A. RCVD B. PASV C. SENT D. RESPONSE
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi faq.c : 23-12-2012 lúc 05:24 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  1

  uppppppppppppppppppppppppppppppp

Các đề tài tương tự

 1. trợ giúp phần mềm thi trắc nghiệm
  Gửi bởi gocry trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 15-08-2013, 10:02 AM
 2. Bài tập trắc nghiệm C++. Xin giúp đỡ?
  Gửi bởi lonelyboy_101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 24-11-2012, 08:39 AM
 3. Bài tập trắc nghiệm về con trỏ trong C++. Giúp em với?
  Gửi bởi hoang minh nguyen trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2011, 08:49 PM
 4. code chương trình trắc nghiệm? Giúp mình
  Gửi bởi bibi0505 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 25-01-2011, 11:11 AM
 5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm để ôn Thi, ai có share giúp mình???
  Gửi bởi kiensctn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-05-2009, 04:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn