Code:
//tao tep nhi phan
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
  FILE *f;
  int i,n,x;
  f=fopen("taolaai.dat","wb");
  if(f=NULL)
  {
   printf("Loi khong mo duoc tep con me no roi");
   exit(1);     
  } 
  printf("\nNhap bao nhieu chu so vao ha cung? ");scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
    {
    printf("\nNhap phan tu thu %d la: ",i); 
    scanf("%d",&x);
    putw(x,f);
    }
  fclose(f);
  fflush(f);
  printf("\nHien thi nao");
  f=fopen("taolaai.dat","rb");
  
   while ( (x=getw(f)) !=EOF)
   printf(" %d",x);
   fclose(f);
getch();   
}
Mình không in được ra kết quả. Mong mọi người giúp đỡ