Ví dụ mình có 12 cột tháng từ tháng 1 đến tháng 12
-Mình có thếm 1 cột Count(so_thang)
-Mình update giá trị cho tháng 1,2,3,5 thì cột so_thang tăng lên là 4

Thắc mắc của mình là có cách nào để lấy tất cả các tháng trong cột so_thang dựa vào biến đếm không? VD: tháng 1,2,3,5

Xin cảm ơn