hiện tại đang thử chạy một số code về đồ họa, bỗng hôm nay mình viết xong code sau ui cho nó chạy, thế là bị lỗi: [Error] redefinition of 'int right' ko biết sửa ra sao, thử sửa như trên mạng chỉ
http://www.cplusplus.com/forum/general/59060
thì nó chạy như bị lỗi runtime T_T
code mình đây:
C++ Code:
 1. //lop do hoa
 2. //ham huy
 3. //toan tu gan - tra ve tham chieu
 4. //ham tao sao chep
 5. //trong ham huy co the goi phuong thuc khac
 6. #include <iostream>
 7. #include <conio.h>
 8. #include <graphics.h>
 9. #include <stdlib.h>
 10. #include <new>
 11. #include <mem.h>
 12.  
 13. using namespace std;
 14.  
 15. static void kiemtrabonho();
 16. void ktdh();
 17. int xmax, ymax;
 18. void kiemtrabonho()
 19. {
 20.     outtextxy(1,1,"Loi Bo Nho");
 21.     getch();
 22.     closegraph();
 23.     exit(1);
 24. }
 25. class HT
 26. {
 27.     private:
 28.         int r, m;
 29.         int xhien, yhien;
 30.         char *pht;
 31.         int hienmh;
 32.     public:
 33.         HT();
 34.         HT(int r1, int m1 = 15);
 35.         HT(const HT &h);
 36.         ~HT();
 37.         void hien(int x, int y);
 38.         void an();
 39.         const HT &operator = (const HT &h);
 40. };
 41. const HT & HT::operator = (const HT &h)
 42. {
 43. //  outtextxy(2,2,"gan");
 44. //  getch();
 45.     r = h.r;
 46.     m = h.m;
 47.     xhien = yhien = 0;
 48.     hienmh = 0;
 49.     if(h.pht == NULL)
 50.         pht = NULL;
 51.     else
 52.     {
 53.         int size;
 54.         size = imagesize(0,0,r+r,r+r);
 55.         pht = new char[size];
 56.         memcpy(pht, h.pht, size);
 57.     }
 58.     return h;
 59. }
 60. HT::HT(const HT &h)
 61. {
 62. //  outtextxy(300,1,"contructor sao chep");
 63. //  getch();
 64.     *this = h;
 65. }
 66. HT::HT()
 67. {
 68.     r = m = hienmh = 0;
 69.     xhien = yhien = 0;
 70.     pht = NULL;
 71. }
 72. HT::HT(int r1, int m1)
 73. {
 74.     r = r1; m = m1;
 75.     hienmh = 0;
 76.     xhien = yhien = 0;
 77.     if(r<0) r = 0;
 78.     if(r==0)
 79.     {
 80.         pht = NULL;
 81.     }
 82.     else
 83.     {
 84.         int size; char *pmh;
 85.         size = imagesize(0,0,r+r,r+r);
 86.         pmh = new char[size];
 87.         setcolor(m);
 88.         circle(r,r,r);
 89.         setfillstyle(1,m);
 90.         floodfill(r,r,m);
 91.         getimage(0,0,r+r,r+r,pht);
 92.         putimage(0,0,pmh,COPY_PUT);
 93.         delete pmh;
 94.         pmh = NULL;
 95.     }
 96. }
 97. void HT::hien(int x, int y)
 98. {
 99.     if(pht!=NULL && !hienmh)
 100.     {
 101.         hienmh = 1;
 102.         xhien = x;
 103.         yhien = y;
 104.         putimage(x,y,pht, XOR_PUT);
 105.     }
 106. }
 107. void HT::an()
 108. {
 109.     if(hienmh)
 110.     {
 111.         hienmh = 0;
 112.         putimage(xhien,yhien,pht, XOR_PUT);
 113.     }
 114. }
 115. HT::~HT()
 116. {
 117.     an();
 118.     if(pht!=NULL)
 119.     {
 120.         delete pht;
 121.         pht = NULL;
 122.     }
 123. }
 124. void ktdh()
 125. {
 126.     int mh = 0, mode = 0;
 127.     initgraph(&mh, &mode, "");
 128.     xmax=getmaxx();
 129.     ymax=getmaxy();
 130. }
 131. int main()
 132. {
 133.     _new_handler = kiemtrabonho;
 134.     ktdh();
 135.     HT *h=new HT(50,6);
 136.     h->hien(100,200);
 137.     HT k=*h;
 138.     k.hien(200,200);
 139.     HT v,u,t;
 140.     t=v=u=*h;
 141.     u.hien(300,200);
 142.     t.hien(400,200);
 143.     v.hien(500,200);
 144.     getch();
 145.     closegraph();
 146. }