Giả sử tiền truy cập Internet được tính như sau: (chỉ cần tính thời gian là số nguyên)
• Từ 7g đến 17g: 200 đồng/phút, được giảm 10% nếu thời gian truy cập > 6 giờ
• Từ 17g đến 24g: 150 đồng/phút, được giảm 12% nếu thời gian truy cập > 4 giờ
• Từ 24g đến 7g: 100 đồng/phút, được giảm 15% nếu thời gian truy cập > 5 giờ
Tính tiền truy cập giả sử nhập vào giờ bắt đầu + giờ kết thúc.
Dữ liệu nhập vào phải thỏa mãn từ 0  23, giờ bắt đầu nhỏ hơn giờ kết thúc, và chỉ tính thời gian truy cập trong 1 ngày.

Mình mới học lập trình mà điển hình là java, có bài này chưa biết làm sao cả. Với lại cũng chưa học oop nên chỉ cần làm thằng trong void main. Mọi người ai biết làm giúp mình với. thank