Có ai có thể giải thích, hướng dẫn và cho mình ví dụ về 2 loại này không? Mình đang muốn lập một danh sách cấp phát động có sử dụng hàm realloc để không phải dùng các con trỏ liên kết như trong danh sách liên kết.
Mong mọi người giúp đỡ!