Code:
void chinhphuong ( int a[] , int n ) 
{
	for ( int i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
	{
		for ( int j = i+1 ; j < n ; j++ )
		{
			for ( int k = 1 ; k <= a[i] ; k++ )
			{
				for ( int t = 1 ; t <= a[j] ; t++ )
				{
					if ( a[i] == k*k ) 
					{
                        if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 != 0 )
                        {
                            swap(a,i,j);
                        }
						if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 == 0 )
						{
							swap(a,i,j);
						}
						if ( a[j] == t*t )
						{
							if ( a[i]%2 == 0 && a[j]%2 == 0 ) 
							{
								if ( a[i] > a[j] )
								{
									swap(a,i,j);
								}
							}
							if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 == 0 ) 
							{
								swap(a,i,j);
							}
							if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 != 0 )
							{
								if ( a[i] < a[j] ) 
								{
									swap(a,i,j);
								}
							}
						}
					}
					if ( a[j] == t*t ) 
					{
						if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 == 0 )
						{
							swap(a,i,j);
						}
						if ( a[i]%2 == 0 && a[j]%2 == 0 )
						{
							swap(a,i,j);
						}
						if ( a[i] == k*k )
						{
							if ( a[i]%2 == 0 && a[j]%2 == 0 )
							{
								if ( a[i] > a[j] ) 
								{
									swap(a,i,j);
								}
							}
							if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 != 0 ) 
							{
								if ( a[i] < a[j] )
								{
									swap(a,i,j);
								}
							}
							if ( a[i]%2 != 0 && a[j]%2 == 0 )
							{
								swap(a,i,j);
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	}
}
Mấy anh xem giùm em đoạn code này và giải thích cho em 1 tí nhé
Đề là: Sắp xếp số 9 phương chẳn ra đầu mảng tăng dần và 9 phương lẻ ra sau mảng giảm dần những số không phải chính phương thì ở giữa
Đoạn code của em ở trên thì em chỉ sắp xếp được số chẵn chính phương ra đầu mảng còn những số chính phương lẻ thì kô sắp xếp được ạ
Nếu như em bỏ đoạn
if (a[i]%2 != 0 && a[j]%2 != 0 )
thì nó lại sắp xếp được. Mong mấy anh giải thích cho em hiểu tại sao bỏ nó lại sắp xếp được ạ
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài em