Chào các bạn!
Các bạn có thể giúp mình các hiển thị cửa sổ infowindow của googlemaps được ko? Khi mình load điểm point lên maps đồng thời infowindow hiển thị lên luôn. Của mình khi click vào nó mới hiển thị!
Mình cần gấp lắm, cảm ơn các bạn đã quan tâm...!
Code của mình đây:
Code:
function FindLocaiton1(postcode, building) {

      var geocoder = new google.maps.Geocoder();
      InitializeMap();
      var address = "018940, Singapore";

      if (postcode != "undefined") {
        address = postcode + ", Singapore";
      }
      if (postcode.toString().length < 6) {
        address = "0" + postcode + ", Singapore";
      }
      //alert(postcode.toString().length);
      //var address = document.getElementById("text_search").value;
      geocoder.geocode({ 'address': address }, function (results, status) {
        if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
          map.setCenter(results[0].geometry.location);
          var marker = new google.maps.Marker({
            map: map,
            position: results[0].geometry.location
          });
          var contentstring = '<div style="font-size: 1.2em;"><p style="color: #df6060;">' + building + '</p><br/><p>' + address + '</p></div>'
          var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
            content: contentstring
          });
          google.maps.event.addListener(marker, 'click', function () {
            // Calling the open method of the infoWindow 
            infowindow.open(map, marker);
          });
        }
        else {
          alert("Geocode was not successful for the following reason: " + status);
        }
      });
    }