Hi!Mình có 3 form(Main,Key_Form,Description_Form), Form Main là form cha của 2 form còn lại, khi show lên thì trong Key_Form có 1 listview, mình dùng even Select_IndexChange thì lập tức bên form Description_Form sẽ load lại dữ liệu lấy theo key của Key_Form.

Mình đã dùng Refresh() hay Invalidate() nhưng not success! Mong mọi người help