em đang làm cái menu, trên menu có 1 cái <li> đăng nhập, khi click vào đó thì nó hiện ra cái popup đăng nhập, cái popup đó là 1 cái partialView của em, trong đó em có sử dụng ValidationSummary nhưng không có được, vậy em làm sao, đây là cái code của em

ở cái menu:

Code:
<li id="loginmenu">@Ajax.ActionLink("CUSTOMER LOGIN", "Login","Home", new AjaxOptions() { UpdateTargetId = "boxes", HttpMethod = "GET" })</li>

<div id="boxes">
    </div>
Controller:

Code:
public ActionResult CustomerLogin(string returnUrl)
    {
      ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
      return PartialView("CustomerLogin");
    }

[HttpPost, ValidateInput(false)]
    public ActionResult CustomerLogin(LoginModel model, string returnUrl)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        //code here
      }
      return View("CustomerLogin");
    }

View:

Code:
@using (Ajax.BeginForm("CustomerLogin", "Login", new AjaxOptions
{
  InsertionMode = InsertionMode.Replace,
  HttpMethod = "POST"
}))
{
  <div style="float: right;">
    <img class="btnCloseLogin" src="~/Images/Menu/btnCloseLogin.png"/>
  </div>
  <div id="controlLogin">
    @Html.ValidationSummary(true)

    @Html.TextBoxFor(p => p.UserName, new { @id = "txtEmail", @placeholder = "email address" })
    @Html.ValidationMessageFor(p => p.UserName, null, new { @class="LoginError"})

    @Html.PasswordFor(p => p.Password, new { @id = "txtPass", @placeholder = "password" })    
    <input id="btnLogin" type="submit" value="LOGIN" />
    @Html.ValidationMessageFor(p => p.Password, null, new { @class = "LoginError" })
  </div>
  <div id="textLogin">
    @Html.CheckBoxFor(p => p.RememberMe)<a>Remember me on this computer</a><br />
    <a>Forgot your password?</a> <a href="#">Click Here</a>
  </div>
}