Ai có thời gian hoàn thiện giúp em bài này với :<
Em gặp vấn đề từ dòng 152 đến dòng 157 ạ...

Code:
Chương trình gồm có các chức năng chính sau: 
− Quản lý danh sách sinh viên 
− Quản lý điểm thi của sinh viên 
− Thống kê căn cứ theo thông tin cá nhân và điểm thi.

CHI TIẾT 1. Quản lý danh sách các sinh viên có trong hệ thống: 
a. Liệt kê danh sách 
b. Thêm mới sinh viên 
c. Sửa thông tin sinh viên 
d. Xóa sinh viên 

Mỗi sinh viên gồm các thông tin sau: 
i. Mã sinh viên 
ii. Họ và đệm 
iii. Tên 
iv. Ngày sinh 
v. Quê quán
vi. Điểm lý thuyết 
vii. Điểm thực hành 

2. Quản lý điểm thi: 
a. Thêm mới điểm thi cho SV 
b. Sửa chữa điểm thi 

3. Thống kê: 
a. Tổng số sinh viên của hệ thống 
b. Tổng số sinh viên của mỗi tỉnh 
c. Điểm tổng kết trung bình của các sinh viên
d. Sinh viên có điểm tổng kết cao nhất 
e. Sinh viên có điểm tổng kết thấp nhất 

4. Phần nâng cao: Thiết kế chương trình để có thể lưu thông tin xuống tệp tin và sử dụng lại thông tin khi chạy lại chương trình.

Cách hoạt động của chương trình như sau:


--- CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN --- 

================================= 
− 1. Danh sách sinh viên 
− 2. Tìm kiếm SV 
− 3. Thống kê 
− 0. Thoát. 
#Chọn: 
=================================

Nếu người dùng chọn 1, chương trình sẽ hiển thị danh sách sinh viên: 
*** DANH SÁCH SINH VIÊN *** 
=============================================================== 
| STT | Mã SV | Họ và đệm |  Tên  | Ngày sinh | Quê quán | 
=============================================================== 
| 1 | A012345 |Nguyễn Văn |  A   |10/05/1990 |Hà Nội  | 
| 2 | A012346 |Trần Thị  |   B  |23/10/1989 |Hải Phòng | 
| 3 | A012347 |Lê Văn   |   C  |06/03/1992 |Hưng Yên | 
=============================================================== 
- 1. Thêm mới 
- 2. Sửa 
- 3. Xóa 
- 0. Trở về menu chính 
#Chọn: 
============================ 

Nếu người dùng chọn 1 sẽ hiển thị màn hình thêm mới sinh viên, VD: 
*** THÊM MỚI SINH VIÊN *** 
- Mã SV: A012348 
- Họ đệm: Cao Thị 
- Tên: D 
- Ngày sinh: 13/09/1990 
- Quê quán: Hà Nội 
Bạn có chắc chắn thêm mới sinh viên này? (C/K): C 
Thêm mới thành công sinh viên mới! 
=================================
Tương tự xử lý cho các tình huống chọn 2, 3. Nếu người dùng chọn 0 chương trình sẽ chuyển về menu đầu tiên đã minh họa ở trên.


Code của em đây:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

struct Student{
	int id;
	char name[20];
	int namsinh;
	char quequan[50];
	int Deleted;
};

/*
 * Create
 */
Student createStudent(){
	Student std;
	printf("Nhap ma sinh vien:");
	scanf("%d",&std.id);
	fflush(stdin);
	printf("Ho va ten:");
	gets(std.name);
	printf("Nam:");
	scanf("%d",&std.namsinh);
	fflush(stdin);
	printf("Que quan:");
	gets(std.quequan);
	return std;
}
/*
 * Read
 */
Student* findStudentById(int id,Student list[],int size){
	int i;
	for(i=0;i<size;i++){
		if (list[i].id==id){
			return &list[i];
		}
	}
	return NULL;
}

void displayStudent(Student list[],int size){
	int i;
	int count=1;
	printf("*** DANH SACH SINH VIEN ***\n");
	printf("\n============================================================\n");
	printf("|STT| Ma SV |   Ho va ten   | Nam sinh | Que quan |\n");
	printf("============================================================\n");
	for(i=0;i<size;i++){
		printf("|%3d|",count);
		printf("%3d   |",list[i].id);
		printf(" %-20s|",list[i].name);
		printf(" %3d   |",list[i].namsinh);
		printf(" %-10s|",list[i].quequan);
		printf("\n");
		count++;
	}
}

/*
 * Update
 */
void updateStudent(Student* std){
	fflush(stdin);
	printf("Enter name:");
	gets(std->name);
	printf("Enter namsinh:");
	scanf("%d",&std->namsinh);
	fflush(stdin);
	printf("Que quan:");
	gets(std->quequan);
	fflush(stdin);
}
void updateStudentById(int id,Student list[],int size){
	Student* std;
	std=findStudentById(id,list,size);
	if(std!=NULL){
		updateStudent(std);
	}
}
/*
 * Delete
 */
void clearStudentList(Student list[],int size){
	int i;
	for(i=0;i<size;i++){
		list[i].Deleted=1;
	}
}
void deleteStudentById(int id,Student list[],int size){
}
void sortForDelete(Student list[],int size){
}
int main(){
	Student list[300];
	int id;
	int i;
	int n;
	int size=0;
	clearStudentList(list,300);
	do
	{
		system("cls");
		printf("--- CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN ---\n");
		printf("     *** FPT Aptech ***\n");
		printf("======================================\n");
		printf("1. Danh sach sinh vien       \n");
		printf("2. Tim kiem sinh vien        \n");
		printf("3. Thong ke             \n");
		printf("0. Exit               \n");
		printf("======================================\n");
		printf("Select:");
		int select;
		scanf("%d",&select);
		fflush(stdin);
		switch(select){
			case 1:
				system("cls");
				displayStudent(list,size);
				fflush(stdin);
				int menu1;
				menu1 = 2;
				while(menu1 != 0){
					
					menu1 = 2;
					printf("1. Them moi                        |\n");
					printf("2. Sua                           |\n");
					printf("3. Xoa                           |\n");
					printf("0. Menu                          |\n");
					printf("============================================================\n");
					printf("Select:");
					scanf("%d",&menu1);
					fflush(stdin);
					switch(menu1){
						case 1:
							list[size]=createStudent();
							size++;
							displayStudent(list,size);
							fflush(stdin);
							getch();
							break;
						case 2:
							printf("Nhap ID:");
							scanf("%d",&id);
							updateStudentById(id,list,size);
							fflush(stdin);
							displayStudent(list,size);
							fflush(stdin);
							getch();
							break;
						case 3:
							printf("Xoa\n");
							getch();
							break;
						case 0:
							break;
					}
				}
				break;
			case 2:
				printf("Enter id to find:");
				scanf("%d",&id);			
				Student* std;
				std=findStudentById(id,list,size);
				if(std!=NULL){
					printf("Student's name:%s\n",std->name);
				}else{
					printf("Student not found!\n");
				}
				fflush(stdin);
				getch();
				break;
			case 3:
			
				displayStudent(list,size);
				fflush(stdin);
				getch();
				break;
			case 0:
				system("cls");
				printf("\nDo you want exit?(y/n)\n");
				char c;
				int n;
				fflush(stdin);
				scanf("%c",&c);
				if(c=='n'||c=='N'){
					n=-1;
				}
				break;
		}
	}
	while(n==0);
	system("cls");	
	return 0;
}
Cảm ơn mọi người đã quan tâm