Chào cả nhà,

cho mình hỏi có cách nào tắt lượt view của một trang chỉ định trong web site bằng global.asax không,

VD:
void Session_Start(object sender, EventArgs e)
{
string count_online = "0";
Session.Timeout = 480;
Application.Lock();
count_online = getOnline();
//Application["userOnline"] = count_online;
Application["userOnline"] = int.Parse(Application["userOnline"].ToString()) + 1;
UpdateOnline();
UpdateVisit();
Application.UnLock();

}

void Session_End(object sender, EventArgs e)
{
if (int.Parse(Application["userOnline"].ToString()) != 0)
{
Application.Lock();
Application["userOnline"] = int.Parse(Application["userOnline"].ToString()) - 1;
DelOnline();
Application.UnLock();
}
}

khi load trang Abc.aspx làm cách nào cấu hình cho Application["userOnline"] không + 1 khi gặp trang Abc.aspx này không, cảm ơn trước nha cả nhà