viết một đoạn mã java chấp nhận một đối số số nguyên từ thời gian chạy và in ra kết quả số nguyên là tổng của tất cả các chữ số trong các đối số đầu vào.ví dụ, nếu đối số là 113.355, chương trình sẽ in ra giá trị 18, đó là kết quả của (5+5+3+1+1), trong khi đó nếu đối số là 10 sau đó chương trình sẽ in giá trị 1, đó là kết quả(0+1)