Em mới học lập trình OpenGL với thư viện glut. Em muốn hỏi cách lấy tọa độ của chuột để vẽ một hình tròn tại nơi ta click chuột. Mong các anh chị đi chỉ giáo.