mình học C++,có làm bài xd class đa thức,đây là nguyên bài của mình:
mình mới xd sơ nên còn thiếu nhìu cái^^
Code:
  #include<iostream.h>
  class DATHUC
  {
      private:
      double*p;
      int*q;
      int n;
      public:
      
      friend istream& operator>>(istream& is,DATHUC &s);
      friend ostream& operator<<(ostream& os,const DATHUC &s);
      void rutgon();
      friend DATHUC operator+(DATHUC &a,DATHUC &b);
      DATHUC operator-();
      DATHUC operator-(DATHUC a);
      DATHUC operator*(DATHUC a);
      DATHUC operator=(DATHUC a);
      
      DATHUC()
      {
          this->n=0;this->p=NULL;this->q=NULL;
      }
      
      DATHUC(int n1)
      {
          this->n=n1;this->p=new double[n1];this->q=new int[n1];
      }
      DATHUC(const DATHUC&dt);
      ~DATHUC();
  };
   
  DATHUC operator+(DATHUC &a,DATHUC &b)
  {
      int t=a.n+b.n,k=0;
      DATHUC h(t);
      for(int i=0;i<a.n;i++)
      {   
          h.p[i]=a.p[i];
          h.q[i]=a.q[i];
      }
      for(int j=a.n;j<t;j++,k++)
      {
          h.p[j]=b.p[k];
          h.q[j]=b.q[k];
      }
      h.rutgon();
      return h;
  }
   
  DATHUC::~DATHUC()
  {
      n=0;
      delete []p;
      delete []q;
      cout<<"huy\n";
  }
   
  DATHUC::DATHUC(const DATHUC&dt)
  {
      this->n=dt.n;
      this->p=new double[n];
      this->q=new int[n];
      for(int i=0;i<dt.n;i++){
          this->p[i]=dt.p[i];
          this->q[i]=dt.q[i];
      }
  }
  // vấn đề là ở đây ạ!
  void DATHUC::rutgon()
  {
      int i,j;
      for(i=0;i<this->n-1;i++)
      {
          if(this->p[i]==0&&this->q[i]==0){
              if(this->p[j]==0&&this->q[j]==0)
              j++;
              else
              i++;
          }
          for(j=i+1;j<this->n;j++)
              {   
                  if(this->q[i]==this->q[j]){
                  this->p[i]=this->p[i]+this->p[j];
                  this->p[j]=0;this->q[j]=0;
              }
              }
      }
  }
   
  istream& operator>>(istream& is,DATHUC &s)
  {
      if(s.p!=NULL) delete s.p;
      if(s.q!=NULL) delete s.q;
      cout<<"Nhap so cac he so:";
      cin>>s.n;
      s.p=new double[s.n];
      s.q=new int[s.n];
      for(int i=0;i<s.n;++i)
      {
          cout<<"He so: "<<i<<"=\n";
          is>>s.p[i];
          cout<<"Nhap bac: ";
          is>>s.q[i];
      }
      return is;
  }
   
  ostream& operator<<(ostream& os,const DATHUC &s)
  {
      int k=0,d2=0;
      cout<<"KQ:\n";
      for(int i=0;i<s.n;i++)
      {
          if(s.p[i]!=0||s.q[i]!=0){
          if(s.p[i]==1)
          {
              if(s.q[i]!=0&&s.q[i]!=1){
                  os<<"x"<<"^"<<s.q[i]; 
              }
              else if(s.q[i]==1){
                  os<<"x";
              }
              else os<<"1";
              if(i!=s.n-1)
                  os<<"+";
                  continue;
          }
          if(s.q[i]==0)
          {
              if(i!=s.n-1){
                  int d=0;
                  for(int h=i+1;h<s.n;h++)
                  {
                      if(s.q[h]==0&&s.p[h]==0)
                      d++;
                  }
                  if(d==(s.n-i-1)){
                      os<<s.p[i];
                      d=0;
                      continue;   
                  }
                  else{
                      os<<s.p[i]<<"+";
                      continue;
                  }
              }
              else{
                  os<<s.p[i];
                  continue;   
              }
          }
          if(s.p[i]==0){
              continue;
          }
          if(s.q[i]==1){
              os<<s.p[i]<<"x";
          }
          else os<<s.p[i]<<"x"<<"^"<<s.q[i];
          if(i!=s.n-1){
              k=i+1;
              while(k<s.n){
                  if(s.p[k]==0)
                  d2++;k++;
              }
              if(d2==(s.n-i-1)){
                  d2=0;break;
                  }
              else
              d2=0;os<<"+";
          }
      }
      }
      os<<"\n";
      return os;
  }
   
  int main()
  {
      DATHUC s,h;
      cin>>s;
      cout<<s;
      cin>>h;
      cout<<h;
      cout<<s+h;
      return 0;
  }
vđ là ở hàm rutgon(),ban đầu mình viết hàm như sau:
mình dùng friend:
Code:
DATHUC rutgon(DATHUC h)
{
	int i,j;
	for(i=0;i<h[.]n-1;i++)
	{
		if(h[.]p[i]==0&&h[.]q[i]==0){
			if(h[.]p[j]==0&&h[.]q[j]==0)
			j++;
			else
			i++;
		}
		for(j=i+1;j<h[.]n;j++)
			{	
				if(h[.]q[i]==h[.]q[j]){
				h[.]p[i]=h[.]p[i]+h[.]p[j];
				h[.]p[j]=0;h[.]q[j]=0;
			}
			}
	}
	return h;
}
nhưng khi mình chạy thì hàm hủy lại đc gọi 5 lần,2 lần trước lệnh cout<<s+h,và 3 lần sau lệnh này.nhưng khi mình sửa hàm rutgon() lại(như trong code đầu) thì hàm hủy chỉ đc gọi 3 lần sau lệnh cout<<s+h,mình k hiểu cơ chế hàm hủy đc gọi ở đây là gì?vì sau khi sửa lại,mình xem xét thì chỉ thấy tạo 2 biến tạm(1 trong hàm + và 1 trong rutgon()),thế thì chỉ gọi 2 lần thui chứ?nhưng sao lại gọi 3 lần?mong các bạn giải thích rõ giùm mình ở cả trước và sau khi sửa,tks các bạn!