mọi người ơi cho mình hỏi để lấy dữ liệu từ DetailView lên Textbox pải viết trong sự kiện nào vậy?

Ở Gridview thì có sự kiện SelectedIndexChanged còn ở DetailView thì k có sự kiện này.