Ví dụ: file txt chưa ma trận kê của một đồ thị như sau:

5
0 1 0 0 1
1 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
1 1 0 0 0

sau đó vẽ ra đồ thị có ma trận kề như trên