Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Mọi người giúp e về DSLK kép với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định Mọi người giúp e về DSLK kép với

  Đây là đề BTL của mình: Cài đặt các thao tác cơ bản với danh sách liên kết kép. Minh họa, tạo danh sách thông qua dữ liệu nhập từ file
  Mình đang chưa hoàn thành được phần dữ liệu nhập từ file, mọi người vào xem giúp mình với, hạn cuối nộp bài là hnay rồi. Đây là code của mình, xem và góp ý cho mình với
  Code:
  // Lis.cpp : Defines the entry point for the console application.//
  //
  
  #include "stdio.h"
  #include "string.h"
  #include "iostream"
  
  typedef struct Person
  {
    char ht[20];
    char qq[10];
    int tuoi;
  }ps;
  
  typedef struct tagnode
  {
    Person info;
    tagnode *pnext;
    tagnode *prev;
  }Node;
  
  typedef struct 
  {
    Node *phead;
    Node *ptail;
  }LIST;
  
  Node *CreateNode(Person ps)//tao node moi cho ps
  {
    Node *p;
    p=new Node;
    if(p==NULL)
    {
      printf("khong the cap phat bo nho:\n");
      return NULL;
    }
    p->info=ps;
    p->pnext=NULL;
    p->prev=NULL;
    return p;//tra ve dia chi cua node moi tao
  }
  //prototype---------------------
  void nhapds(Person &ps);
  void xuatds(Person ps);
  void PrintList(LIST mylist);
  void InitList(LIST &mylist);
  int IsEmptyList(LIST mylist) ;
  void AddFirst(LIST &mylist,Node *p) ;
  void AddLast(LIST &mylist,Node *p) ;
  void AddAfterNode(LIST &mylist,Node *p,Node *p_new);
  void RemoveHead(LIST &mylist) ;
  void RemoveLast(LIST &mylist) ;
  void RemoveAfterNode(LIST &mylist,Node *pdel) ;
  Node* SearchNode(LIST &mylist,char ht[]) ;
  void BubbleSort(LIST &mylist);
  void InsertNode(LIST mylist,Node *p_new);
  void PrintfSearch(Node *tim);
  void RemoveNode(LIST &mylist);
  void Swap(Node *&p,Node *&min);
  void menu(LIST mylist);
  
  
  //ham Main-------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  void nhapds(Person &ps)          //nhap danh sach
  {
    fflush(stdin);
    printf("Ho Ten: ");gets(ps.ht);
    printf("Que Quan: ");gets(ps.qq);
    printf("Tuoi: ");scanf("%d",&ps.tuoi);
  }
  
  void xuatds(Person ps)          //xuat danh sach
  {
    fflush(stdin);
    printf("Ho Ten: %-20s Que Quan %-10s Tuoi %-8d\n",ps.ht,ps.qq,ps.tuoi);
  }
  
  void PrintList(LIST mylist)        //in danh sach ra
  {
    Node *p;
    p=mylist.phead;
    while(p!=NULL)
    {
      xuatds(p->info);
      p=p->pnext;//p tro toi dia chi node tiep theo
    }
  }
  
  void InitList(LIST &mylist)       //khoi tao danh sach
  {
    mylist.phead=mylist.ptail=NULL;
  }
  
  int IsEmptyList(LIST mylist)        //kiem tra danh sach rong
  {
    if(mylist.phead==NULL)
      return 0;
    return 1;
  }
  
  void AddFirst(LIST &mylist,Node *p)      //them 1 pt vao dau ds
  {
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p->pnext=mylist.phead;
      mylist.phead->prev=p;
      mylist.phead=p;
    }
    else
      mylist.phead=mylist.ptail=p;
  }
  
  void AddLast(LIST &mylist,Node *p)       //them 1 pt vao cuoi ds
  {
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      mylist.ptail->pnext=p;
      p->prev=mylist.ptail;
      p->pnext=NULL;
    }
    else
      mylist.phead=mylist.ptail=p;
  }
  
  void AddAfterNode(LIST &mylist,Node *p,Node *p_new)//them p_new vao sau p
  {
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p_new->pnext=p->pnext;
      p->pnext->prev=p_new;
      p_new->prev=p;
      p->pnext=p_new;
    }
    else
      AddFirst(mylist,p_new);
  }
  
  void RemoveHead(LIST &mylist)           //xoa pt dau ds
  {
    Node *p;
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p=mylist.phead;
      mylist.phead=p->pnext;
      delete p;
    }
    else
      printf("Danh sach rong\n");
  }
  
  void RemoveLast(LIST &mylist)             //xoa pt cuoi ds
  {
    Node *p,*q;
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p=mylist.ptail;
      mylist.ptail=mylist.ptail->prev;
      mylist.ptail->pnext=NULL;
      delete p;
    }
    else
      printf("Danh sach rong\n");
  }
  
  void RemoveAfterNode(LIST &mylist,Node *pdel)        //xoa pt node del sau node p
  {
    Node *p,*lt;
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p=pdel->pnext;
      pdel->pnext=p->pnext;
      p->pnext->prev=pdel;
      delete p;
    }
    else
      printf("Danh sach rong\n");
  }
  
  Node* SearchNode(LIST &mylist,char ht[])           //tim mot pt co info la que quan
  {
    Node *p;
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      p=mylist.phead;
      while(strcmp(p->info.ht,ht)!=0)
        p=p->pnext;
      if(p==NULL) 
        printf("Khong co x thoa man");
      return p;
    }
  }
  
  void BubbleSort(LIST &mylist)              //sap xep danh sach
  {
    if(IsEmptyList(mylist)!=0)
    {
      Node *p,*q,*min;
      for(p=mylist.phead;p!=mylist.ptail;p=p->pnext)
      {
        min=p;
        for(q=p->pnext;q!=NULL;q=q->pnext)
          if(strcmp(q->info.ht,min->info.ht)<1)
            min=q;
        Swap(p,min);
      }
    }
    else
      printf("Danh sach rong\n");
  }
  
  void Swap(Node *&p,Node *&min)//hoan vi noi dung cua info
  {
    Person tem=p->info;
    p->info=min->info;
    min->info=tem;
  }
  void InsertNode(LIST mylist,Node *p_new)//chen node moi p_new
  {
    Node *p=mylist.phead;
    char qq[10];
    printf("chen sau nguoi co que quan la: ");scanf("%s",&qq);
    while(p!=NULL)
    {
      if(strcmp(p->info.qq,qq)==0)
      {
        AddAfterNode(mylist,p,p_new);//chen node p_new sau node p
        break;
      }
      p=p->pnext;
    }
  }
  
  void RemoveNode(LIST &mylist)
  {
    char ten[20];
    printf("nguoi can xoa co ten: ");
    scanf("%s",&ten);
    Node *p=mylist.phead;
    while(p!=NULL)
    {
      if(strcmp(p->info.ht,ten)==0)
      {
        Node *sau=p->prev;//node sau luu dia chj cua node tiep theo
        RemoveAfterNode(mylist,sau);
        break;
      }
      p=p->pnext;
    }
  }
  void PrintfSearch(Node *tim)        //xuat node tim duoc
  {
    fflush(stdin);
    printf("Ho Ten: %-20s Que Quan: %-10s Tuoi: %-8d\n\n\n",tim->info.ht,tim->info.qq,tim->info.tuoi);
  }
  
  void menu(LIST mylist)      //ham chuc nang
  {
    char c;
    do{
  repeat:
      int so;
      Person ps;
      printf("chon chuc nang:\n\n");
      printf("\t1 :AddFirst\n");
      printf("\t2 :AddLast\n");
      printf("\t3 :AddAfterNode\n");
      printf("\t4 :RemoveFirst\n");
      printf("\t5 :RemoveLast\n");
      printf("\t6 :RemoveAfterNode\n");
      printf("\t7 :SearchNode\n");
      printf("\t8 :Sapxep\n");
      scanf("%d",&so);
      switch(so)
      {
      case 1:
        {
          nhapds(ps);
          Node *p=CreateNode(ps);
          AddFirst(mylist,p);
          break;
        }
      case 2:
        {
          nhapds(ps);
          Node *p=CreateNode(ps);
          AddLast(mylist,p);
          break;
        }
      case 3:
        {
          printf("node can chen\n");
          nhapds(ps);
          Node *p_new=CreateNode(ps);
          InsertNode(mylist,p_new);
          break;
        }
      case 4:
        {
          RemoveHead(mylist);
          break;
        }
      case 5:
        {
          RemoveLast(mylist);
          break;
        }
      case 6:
        {
          RemoveNode(mylist);
          break;
        }
      case 7:
        {
          char ht[20];
          printf("node can tim co ten la: ");scanf("%s",&ht);
          Node *tim=SearchNode(mylist,ht);
          PrintfSearch(tim);
          goto g;
          break;
        }
      case 8:
        {
          printf("\tSAP XEP THEO TEN:\n");
          BubbleSort(mylist);
          break;
        }
      default :
        {
          printf("ban chon sai hay chon lai:\n");
          goto repeat;
        }
      }
      PrintList(mylist);//xuat danh sach ra
  g:
      printf("\nnhan phim bat ky de tiep tuc ,thoat nhan 'N': ");
    }while((c=getchar())!='N');
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanhanh1993 : 07-01-2013 lúc 03:48 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  rồi nó bị gì...????

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Nó không bị gì nhưng mình muốn viết thêm phần đọc ghi dữ liệu mà không biết viết

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ cần giúp về DSLK
  Gửi bởi mr.cuong_tq trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-06-2012, 09:51 PM
 2. Gấp!!!Mong được giúp đở về vấn đề về tách DSLK Đơn
  Gửi bởi ndp1007 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-12-2011, 02:18 PM
 3. Xây dựng DSLK đơn theo Hướng đối tượng, xin mọi người giúp đỡ?
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-05-2011, 12:54 PM
 4. thật toán trôn hai DSLK. Mọi người giúp với
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-12-2010, 04:22 AM
 5. Cần các pác giúp DSLK
  Gửi bởi nguyenthuancn2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-06-2009, 11:12 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn