E đang làm bài Chèn, duyệt, xóa 1 nút trên cây nhị phân tìm kiếm ( yêu cầu input từ 1 file và output ra 1 file) Em làm đc phần input rồi, h chỉ cần code in ra file output thôi (bh vẫn là xuất ra màn hình). Ai giúp em với.
Code:
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <iomanip.h>
#include <malloc.h>
struct Node
{
 int info;
 struct Node *right,*left;
};
typedef Node Tree;
void InsertNode(Node **T, int x);
void NLR(Tree *T);
void LNR(Tree *T);
void LRN(Tree *T);
void DeleteNode(Node **m,int x);
main()

{
 int n;
 int m;
 Tree *c;
 c=NULL;
 FILE *f;
 f=fopen ("cay-nptk.inp.txt","rt");
 fscanf (f,"%d/n",&n);
 for (int i=0;i<n;i++) {
  fscanf (f,"%d",&m);
  InsertNode(&c,m);
}
printf("duyet cay NLR: ");NLR(c);
printf("\nduyet cay LNR: ");LNR(c);
printf("\nduyet cay LRN: ");LRN(c);
printf ("\nban muon xoa gia tri nao: ");
scanf ("%d",&m);
DeleteNode(&c,m);
printf("duyet cay NLR sau khi xoa: ");NLR(c);
printf("\nduyet cay LNR sau khi xoa: ");LNR(c);
printf("\nduyet cay LRN sau khi xoa: ");LRN(c);
getch();
}

void InsertNode(Node **T, int x)
{
 if (*T!=NULL){
  if (x<(*T)->info) InsertNode(&(*T)->left,x);
  else InsertNode(&(*T)->right,x);
       }
 else {
  *T=(Node*)malloc(sizeof(Tree));
  (**T).left=NULL;
  (**T).right=NULL;
  (**T).info=x;
   }
}
void NLR(Tree *k){
  if (k!=NULL){
   printf("%d, ", k->info);
   NLR(k->left);
   NLR(k->right);
  }
}

void LNR(Tree *w){
  if (w!=NULL){
   NLR(w->left);
   printf("%d, ", w->info);
   NLR(w->right);
  }
}

void LRN(Tree *q){
  if (q!=NULL){
   NLR(q->left);
   NLR(q->right);
   printf("%d, ", q->info);
  }
}
void DeleteNode(Node **m,int x)
{
 if ((*m)==NULL) printf ("\nKhong co gia tri nay.");
 else if (x<(*m)->info) DeleteNode(&(**m).left,x);
 else if (x>(*m)->info) DeleteNode(&(**m).right,x);
 else
 {
  Tree *v,*c,*l;
  v=*m;
  if ((**m).right==NULL)
   {
    *m=v->left;
    free (v);
   }
  else if ((*m)->left==NULL)
   {
   *m=v->right;
   free (v);
   }
  else
   {
   c=v->left;
   if (c->right==NULL)
    {
    c->right=v->right;
    *m=c;
    free (v);
    }
   else
    {
    l=c->right;
    while (l!=NULL){c=l;l=l->right;}
   l->right=v->right;
   c->right=l->left;
   l->left=v->left;
   *m=l;
   free (v);
    }
   }
 }
}