Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cách xóa một Node bất kỳ trong danh sách liên kết đơn?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Số 22 Ngõ 125 Thanh Xuân Hà Nội
  Bài viết
  10

  Mặc định Cách xóa một Node bất kỳ trong danh sách liên kết đơn?

  Giờ mình làm một danh sách liên kết đơn như sau
  File LinkedList.h
  Code:
  #ifndef _LINKEDLIST_H
  #define _LINKEDLIST_H
  #define MAX 1000
  #include <iostream>
  class LinkedList
  {
  private:
  	struct NodeType{
  		int info;
  		NodeType *next;
  	};
  	NodeType *head;
  	NodeType *tail;
  	int dodai;
  public:
  	//cau tu khong tham so
  	LinkedList()
  	{
  		head = 0;
  		tail = 0;
  		dodai = 0;
  	}
  	//kiem tra rong cho linkedlist
  	bool isEmpty()const
  	{
  		return (head==0);
  	}
  	//Them mot phan tu vao linkedlist
  	void ChenPhanTuDauTien(int a)
  	{
  		
  		NodeType *newNode = new NodeType;
  		newNode->info = a;
  		if(isEmpty())
  		{
  			newNode->next = NULL;
  			head = newNode;
  			tail = newNode;
  		}
  		else
  		{
  			newNode->next = head;
  			head = newNode;
  		}
  
  	}
  	//kiem tra danh sach day
  	bool isFull()const;
  	//chen phan tu vao cuoi
  	void insertEnd(int );
  	//
  	void DeleteNode(int value);
  	int GetInfoHead()
  	{
  		return head->info;
  	}	
  	//Tim kiem phan tu trong danh sach
  	void Search(int );
  	void DuyetLinkedList();
  	void DeleteFromHead();
  	void DeleteFromTail();
  };
  #endif
  file LinkedList.cpp ( Định nghĩa các phương thức của LinkedList)
  Code:
  #include "LinkedList.h"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void LinkedList::DuyetLinkedList()
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		cout<<p->info<<"; ";
  		p = p->next;
  	}
  }
  //chen vao cuoi danh sach
  void LinkedList::insertEnd(int val)
  {
  	NodeType *newNode = new NodeType;
  	newNode->info = val;
  	if(head == NULL)
  	{
  		tail = newNode;
  		newNode->next = NULL;
  	}
  	else
  	{
  		tail->next = newNode;
  		tail = newNode;
  		newNode->next = NULL;
  	}
  }
  void LinkedList::Search(int value)
  {
  	NodeType *p = head;
  	int dem = 1;
  	while(p!= NULL)
  	{
  		if(p->info == value)
  		{
  			cout<<dem;
  			break;
  		}
  		dem++;
  		p= p->next;
  	}
  	
  }
  void LinkedList::DeleteFromHead()
  {
  	NodeType *p = head;
  	head = head->next;
  	delete p;	
  }
  void LinkedList::DeleteFromTail()
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p->next != tail)
  	{
  		p = p->next;
  	}
  	delete tail;
  	tail = p;
  	tail->next = NULL;
  }
  void LinkedList::DeleteNode(int _val)
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p->info != _val)
  	{
  		p = p->next;
  	}
  	NodeType *curr = p;
  	delete p;
  	curr = p;
  	curr->next = p;
  }
  Khi nhập một danh sách 4,5,6,7 và sử dụng phương thức DeleteNode(6) thì báo lỗi mong các bạn sửa chữa giúp mình với ạ. Mình mới học "Cấu trúc dữ liệu" nên nhiều cái còn không biết mong các bạn chỉ giáo ạ. Mình cảm ơn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi A10932 Xem bài viết
  Giờ mình làm một danh sách liên kết đơn như sau
  File LinkedList.h
  Code:
  #ifndef _LINKEDLIST_H
  #define _LINKEDLIST_H
  #define MAX 1000
  #include <iostream>
  class LinkedList
  {
  private:
  	struct NodeType{
  		int info;
  		NodeType *next;
  	};
  	NodeType *head;
  	NodeType *tail;
  	int dodai;
  public:
  	//cau tu khong tham so
  	LinkedList()
  	{
  		head = 0;
  		tail = 0;
  		dodai = 0;
  	}
  	//kiem tra rong cho linkedlist
  	bool isEmpty()const
  	{
  		return (head==0);
  	}
  	//Them mot phan tu vao linkedlist
  	void ChenPhanTuDauTien(int a)
  	{
  		
  		NodeType *newNode = new NodeType;
  		newNode->info = a;
  		if(isEmpty())
  		{
  			newNode->next = NULL;
  			head = newNode;
  			tail = newNode;
  		}
  		else
  		{
  			newNode->next = head;
  			head = newNode;
  		}
  
  	}
  	//kiem tra danh sach day
  	bool isFull()const;
  	//chen phan tu vao cuoi
  	void insertEnd(int );
  	//
  	void DeleteNode(int value);
  	int GetInfoHead()
  	{
  		return head->info;
  	}	
  	//Tim kiem phan tu trong danh sach
  	void Search(int );
  	void DuyetLinkedList();
  	void DeleteFromHead();
  	void DeleteFromTail();
  };
  #endif
  file LinkedList.cpp ( Định nghĩa các phương thức của LinkedList)
  Code:
  #include "LinkedList.h"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void LinkedList::DuyetLinkedList()
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		cout<<p->info<<"; ";
  		p = p->next;
  	}
  }
  //chen vao cuoi danh sach
  void LinkedList::insertEnd(int val)
  {
  	NodeType *newNode = new NodeType;
  	newNode->info = val;
  	if(head == NULL)
  	{
  		tail = newNode;
  		newNode->next = NULL;
  	}
  	else
  	{
  		tail->next = newNode;
  		tail = newNode;
  		newNode->next = NULL;
  	}
  }
  void LinkedList::Search(int value)
  {
  	NodeType *p = head;
  	int dem = 1;
  	while(p!= NULL)
  	{
  		if(p->info == value)
  		{
  			cout<<dem;
  			break;
  		}
  		dem++;
  		p= p->next;
  	}
  	
  }
  void LinkedList::DeleteFromHead()
  {
  	NodeType *p = head;
  	head = head->next;
  	delete p;	
  }
  void LinkedList::DeleteFromTail()
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p->next != tail)
  	{
  		p = p->next;
  	}
  	delete tail;
  	tail = p;
  	tail->next = NULL;
  }
  void LinkedList::DeleteNode(int _val)
  {
  	NodeType *p = head;
  	while(p->info != _val)
  	{
  		p = p->next;
  	}
  	NodeType *curr = p;
  	delete p;
  	curr = p;
  	curr->next = p;
  }
  Khi nhập một danh sách 4,5,6,7 và sử dụng phương thức DeleteNode(6) thì báo lỗi mong các bạn sửa chữa giúp mình với ạ. Mình mới học "Cấu trúc dữ liệu" nên nhiều cái còn không biết mong các bạn chỉ giáo ạ. Mình cảm ơn
  Khi xóa 1 node cần chú ý, node cần xóa đó là NODE nào(ko xét danh sách rỗng):
  C Code:
  1. 1. NODE đó là Head
  2. 2. NODE đó là Tail
  3. 3. Nếu NODE đó nằm giữa danh sách thì bạn phải tìm ra NODE nằm trước
  4. NODE cần xóa để sau khi xóa NODE mà bạn muốn xóa thì ta dựa vào NODE nằm trước
  5. NODE cần xóa để nối lại danh sách...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Số 22 Ngõ 125 Thanh Xuân Hà Nội
  Bài viết
  10

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi utkunglt Xem bài viết
  Khi xóa 1 node cần chú ý, node cần xóa đó là NODE nào(ko xét danh sách rỗng):
  C Code:
  1. 1. NODE đó là Head
  2. 2. NODE đó là Tail
  3. 3. Nếu NODE đó nằm giữa danh sách thì bạn phải tìm ra NODE nằm trước
  4. NODE cần xóa để sau khi xóa NODE mà bạn muốn xóa thì ta dựa vào NODE nằm trước
  5. NODE cần xóa để nối lại danh sách...
  Cảm ơn bạn đã giúp đỡ . Hix giờ mình lại có một thắc mắc về áp dụng DSLK vào đề làm bài toán quản lý sinh viên code của mình gồm những file sau
  file SinhVien.h
  C++ Code:
  1. #ifndef SinhVien_H
  2. #define SinhVien_H
  3. #include <iostream>
  4. #include <cstring>
  5. using namespace std;
  6. template <class T>
  7. class SinhVien
  8. {
  9. private:
  10.     char *masv;
  11.     char *tensv;
  12.     T diem;
  13. public:
  14.     SinhVien();
  15.     ~SinhVien();
  16.     SinhVien(const char *masv,const char *tensv, T diem);
  17.     void PrinteSinhVien();
  18. };
  19. template <class T>
  20. SinhVien<T>::SinhVien()
  21. {
  22.     this->masv = new char[15];
  23.     this->tensv = new char[15];
  24.     masv = "A10932";
  25.     tensv = "Tuan Viet";
  26.     diem = 7;
  27. }
  28. //Cau tu co tham so cua lop sinh vien
  29. template <class T>
  30. SinhVien<T>::SinhVien(const char *msv,const char *tsv, T kq)
  31. {
  32.     masv = new char[strlen(msv)-1];
  33.     strcpy(masv, msv);
  34.     this->tensv = new char[strlen(tsv)-1];
  35.     strcpy(tensv,tsv);
  36.     this->diem = kq;
  37. }
  38. //Huy tu lop sinh vien
  39. template <class T>
  40. SinhVien<T>::~SinhVien()
  41. {
  42.     masv = NULL;
  43.     tensv = NULL;
  44.     delete masv;
  45.     delete tensv;
  46. }
  47. //Phuong thuc in ra thong tin sinh vien
  48. template <class T>
  49. void SinhVien<T>::PrinteSinhVien()
  50. {
  51.     cout<<masv<<"-"<<tensv<<"-"<<diem<<endl;
  52. }
  53. #endif
  file LinkedListSinhVien.h
  C++ Code:
  1. #ifndef LinkedList_H
  2. #define LinkedList_H
  3. #include "SinhVien.h"
  4. template <class T>
  5. struct Node
  6. {
  7.     SinhVien<T> _data;
  8.     Node *link;
  9. };
  10. template <class T>
  11. class LinkedList
  12. {
  13. private:
  14.    
  15.     Node<T> *head;
  16.     Node<T> *tail;
  17. public:
  18.     LinkedList();
  19.     bool EmptyList()const;
  20.     //chen SinhVien
  21.     void ChenVaoDau(SinhVien<T> &A);
  22.     void DuyetLinkedList();
  23. };
  24. #endif
  file LinkedListSinhVien.cpp

  C++ Code:
  1. #include "LinkedListSinhVien.h"
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. template <class T>
  5. LinkedList<T>::LinkedList()
  6. {
  7.     head = NULL;
  8.     tail = NULL;
  9. }
  10. template <class T>
  11. bool LinkedList<T>::EmptyList()const
  12. {
  13.     return head == NULL;
  14. }
  15. //chen mot node vao dau danh sach
  16. template <class T>
  17. void LinkedList<T>::ChenVaoDau(SinhVien<T> &A)
  18. {
  19.     Node<T> *newNode = new Node<T>;
  20.     newNode->_data = A;
  21.     if(EmptyList())
  22.     {
  23.         head = newNode;
  24.         head = head->link;
  25.     }
  26.     else
  27.     {
  28.         newNode->link = head;
  29.         head = newNode;
  30.         head->link = tail;
  31.     }
  32. }
  33. //duyet danh sach
  34. template <class T>
  35. void LinkedList<T>::DuyetLinkedList()
  36. {
  37.     Node<T> *p = head;
  38.     while(p!= NULL)
  39.     {
  40.         p->_data.PrinteSinhVien();
  41.         p = p->link;
  42.     }
  43. }
  file main.cpp
  C++ Code:
  1. #include "LinkedListSinhVien.h"
  2. #include "SinhVien.h"
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7.     SinhVien<int> a("a10932","Tuan Viet",9);
  8.     LinkedList<int> ll;
  9.     ll.ChenVaoDau(a);
  10.     ll.DuyetLinkedList();
  11.     return 0;
  12. }
  Khi tớ viết project nhỏ này với visual studio C++ 2010 thì báo lỗi không biên dịch đựoc mặc dù không có lỗi sai cú pháp. Mong bạn và các tiền bối giúp đỡ. Mình xin cảm ơn ạ !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi A10932 : 12-01-2013 lúc 10:15 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi A10932 Xem bài viết
  Cảm ơn bạn đã giúp đỡ . Hix giờ mình lại có một thắc mắc về áp dụng DSLK vào đề làm bài toán quản lý sinh viên code của mình gồm những file sau
  file SinhVien.h
  C++ Code:
  1. #ifndef SinhVien_H
  2. #define SinhVien_H
  3. #include <iostream>
  4. #include <cstring>
  5. using namespace std;
  6. template <class T>
  7. class SinhVien
  8. {
  9. private:
  10.     char *masv;
  11.     char *tensv;
  12.     T diem;
  13. public:
  14.     SinhVien();
  15.     ~SinhVien();
  16.     SinhVien(const char *masv,const char *tensv, T diem);
  17.     void PrinteSinhVien();
  18. };
  19. template <class T>
  20. SinhVien<T>::SinhVien()
  21. {
  22.     this->masv = new char[15];
  23.     this->tensv = new char[15];
  24.     masv = "A10932";
  25.     tensv = "Tuan Viet";
  26.     diem = 7;
  27. }
  28. //Cau tu co tham so cua lop sinh vien
  29. template <class T>
  30. SinhVien<T>::SinhVien(const char *msv,const char *tsv, T kq)
  31. {
  32.     masv = new char[strlen(msv)-1];
  33.     strcpy(masv, msv);
  34.     this->tensv = new char[strlen(tsv)-1];
  35.     strcpy(tensv,tsv);
  36.     this->diem = kq;
  37. }
  38. //Huy tu lop sinh vien
  39. template <class T>
  40. SinhVien<T>::~SinhVien()
  41. {
  42.     masv = NULL;
  43.     tensv = NULL;
  44.     delete masv;
  45.     delete tensv;
  46. }
  47. //Phuong thuc in ra thong tin sinh vien
  48. template <class T>
  49. void SinhVien<T>::PrinteSinhVien()
  50. {
  51.     cout<<masv<<"-"<<tensv<<"-"<<diem<<endl;
  52. }
  53. #endif
  file LinkedListSinhVien.h
  C++ Code:
  1. #ifndef LinkedList_H
  2. #define LinkedList_H
  3. #include "SinhVien.h"
  4. template <class T>
  5. struct Node
  6. {
  7.     SinhVien<T> _data;
  8.     Node *link;
  9. };
  10. template <class T>
  11. class LinkedList
  12. {
  13. private:
  14.    
  15.     Node<T> *head;
  16.     Node<T> *tail;
  17. public:
  18.     LinkedList();
  19.     bool EmptyList()const;
  20.     //chen SinhVien
  21.     void ChenVaoDau(SinhVien<T> &A);
  22.     void DuyetLinkedList();
  23. };
  24. #endif
  file LinkedListSinhVien.cpp

  C++ Code:
  1. #include "LinkedListSinhVien.h"
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. template <class T>
  5. LinkedList<T>::LinkedList()
  6. {
  7.     head = NULL;
  8.     tail = NULL;
  9. }
  10. template <class T>
  11. bool LinkedList<T>::EmptyList()const
  12. {
  13.     return head == NULL;
  14. }
  15. //chen mot node vao dau danh sach
  16. template <class T>
  17. void LinkedList<T>::ChenVaoDau(SinhVien<T> &A)
  18. {
  19.     Node<T> *newNode = new Node<T>;
  20.     newNode->_data = A;
  21.     if(EmptyList())
  22.     {
  23.         head = newNode;
  24.         head = head->link;
  25.     }
  26.     else
  27.     {
  28.         newNode->link = head;
  29.         head = newNode;
  30.         head->link = tail;
  31.     }
  32. }
  33. //duyet danh sach
  34. template <class T>
  35. void LinkedList<T>::DuyetLinkedList()
  36. {
  37.     Node<T> *p = head;
  38.     while(p!= NULL)
  39.     {
  40.         p->_data.PrinteSinhVien();
  41.         p = p->link;
  42.     }
  43. }
  file main.cpp
  C++ Code:
  1. #include "LinkedListSinhVien.h"
  2. #include "SinhVien.h"
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7.     SinhVien<int> a("a10932","Tuan Viet",9);
  8.     LinkedList<int> ll;
  9.     ll.ChenVaoDau(a);
  10.     ll.DuyetLinkedList();
  11.     return 0;
  12. }
  Khi tớ viết project nhỏ này với visual studio C++ 2010 thì báo lỗi không biên dịch đựoc mặc dù không có lỗi sai cú pháp. Mong bạn và các tiền bối giúp đỡ. Mình xin cảm ơn ạ !
  post lên cho xin luôn cái dòng lỗi...tks

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Số 22 Ngõ 125 Thanh Xuân Hà Nội
  Bài viết
  10

  Đây là lỗi khi mình build project. Mong các bạn sửa chữa giùm mình. Mình cảm ơn ạ

Các đề tài tương tự

 1. Hoán vị Node trong danh sách liên kết
  Gửi bởi rongphuthuy1 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 04-05-2013, 12:30 AM
 2. Mã nguồn C Lỗi xóa node trong danh sách liên kết đơn. Giúp mình với, cám ơn nhiều !!!
  Gửi bởi shizuoka trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-09-2012, 09:02 PM
 3. Kỹ thuật C++ Xóa Node ở vị trí k trong Danh Sách Liên Kết đơn vòng
  Gửi bởi it_p0k3t trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-02-2012, 06:38 PM
 4. lỗi khi tạo node mới trong danh sách liên kết
  Gửi bởi hoanghiep9x trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-03-2011, 11:00 PM
 5. code xóa node trong danh sách liên kết. giúp sửa
  Gửi bởi vanmeo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 12-07-2010, 02:21 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn