Viết chương trình vẽ một đường bao kín bất kì (đường tròn, ellipse, hình chữ nhật hoặc đa giác), sử dụng chuột để vẽ. Cho phép nhấn phím ‘C’ hoặc ‘c’ để chuyển sang chế độ tô màu. Lúc ở chế độ tô màu khi nhấn chuột vào một điểm nằm trong vùng tô thì chương trình sẽ tô màu toàn bộ vùng đó.
Lưu ý: Đoạn chương trình cài đặt thuật toán ở trên có tính đệ qui, do đó khi cài đặt thường gây lỗi tràn bộ nhớ khi vùng tô khá lớn. Do đó để cải tiến ta sẽ tiến hành loang dần và lần lượt tô từng đoạn giao theo dòng quét ngang thay vì tô theo 4 điểm lân cận.

Bro nào vô giúp dùm em với, em đang điên đầu với nó