Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Class Phanso viết bằng C++, làm sao để biên dịch?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định Class Phanso viết bằng C++, làm sao để biên dịch?

  bài này mình viết nhưng không chạy được.Mới học nên mong các pro giúp đỡ nha

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. class Phanso
  4. {
  5.     private:
  6.         int Tuso;
  7.         int Mauso;
  8.     public:
  9.              Phanso();
  10.              
  11.              Phanso(int T,int M);
  12.              NhapPhanso ();
  13.              Hienthi();
  14.              friend Phanso operator + (Phanso A,Phanso B);
  15.              friend Phanso operator - (Phanso A,Phanso B);
  16.              friend Phanso operator * (Phanso A,Phanso B);
  17.              friend Phanso operator / (Phanso A,Phanso B);
  18.  
  19. }
  20. Phanso::Phanso()
  21. {   Tuso=0;
  22.     Mauso=0;
  23. }
  24. Phanso::Phanso(int T,int M)
  25.     {
  26.     Tuso=T;
  27.     Mauso=M;
  28. }
  29.  
  30. void Phanso :: NhapPhanso ()
  31. {   cout<<"\nNhap tu so:"; cin>>Tuso;
  32.     do
  33.     cout<<"\nNhap mau so:"; cin>>Mauso;
  34.     while(Mauso=0)
  35. }
  36. void Phanso::Hienthi()
  37. {
  38.     if (Mauso==1)  cout<<Tuso;
  39.     else Cout<<Tuso<<"/"<<Mauso;
  40. }
  41. //Overloading toan tu +
  42. Phanso::Phanso operator + (Phanso A,Phanso B)
  43. {   Phanso Tmp;
  44.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso+A.Mauso*B.Tuso;
  45.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  46.     Tmp.Toigian();
  47.     return Tmp;
  48. }
  49. //Overloading toan tu -
  50. Phanso::Phanso operator - (Phanso A,Phanso B)
  51. {   Phanso Tmp;
  52.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso-A.Mauso*B.Tuso;
  53.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  54.     Tmp.Toigian();
  55.     return Tmp;
  56. }
  57. //Overloading toan tu *
  58. Phanso::Phanso operator * (Phanso A)
  59. {   Phanso Tmp;
  60.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Tuso;
  61.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  62.     Tmp.Toigian();
  63.     return Tmp;
  64. }
  65. //Overloading toan tu /
  66. Phanso::Phanso operator / (Phanso A)
  67. {   Phanso Tmp;
  68.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso;
  69.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Tuso;
  70.     Tmp.Toigian();
  71.     return Tmp;
  72. }
  73. int USCLN (int a,int b)
  74. {
  75.     while (a!=b)
  76.     if (a>b) a=a-b;
  77.     else b=b-a;
  78.     return a;
  79. }
  80. void Phanso::Toigian()
  81. { int tg;
  82.     tg=USCLL(abs(Tuso),abs(Mauso));
  83.     Tuso=Tuso/tg;
  84.     Mauso=Mauso/tg;
  85. }
  86.  
  87. void  main()
  88. {
  89.     clrscr();
  90.     Phanso A,B,C,D,E,F;
  91.     cout<<"nhap phan so A";cin>>A.NhapPhanso();
  92.     cout<<"phan so A la:"; A.Hienthi();
  93.     cout<<"nhap phan so B";cin>>B.NhapPhanso();
  94.     cout<<"phan so B la:"; B.Hienthi();
  95.     C=A+B;
  96.     cout<<"tong 2 phan so A va B la:";
  97.     cout<<A.Hienthi()<<"+"<<B.Hienthi()<<"="<<C.Hienthi();
  98.  
  99.     D=A-B;
  100.     cout<<"hieu 2 phan so A va B la:";
  101.     cout<<A.Hienthi()<<"-"<<B.Hienthi()<<"="<<D.Hienthi();
  102.  
  103.     C=A*B;
  104.     cout<<"tich 2 phan so A va B la:";
  105.     cout<<A.Hienthi()<<"*"<<B.Hienthi()<<"="<<E.Hienthi();
  106.  
  107.     C=A/B;
  108.     cout<<"thuong 2 phan so A va B la:";
  109.     cout<<A.Hienthi()<<"/"<<B.Hienthi()<<"="<<F.Hienthi();
  110.  
  111.     getch();
  112. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  bài viết sai lỗi cú pháp quá nhiều
  vd:cout<<"nhap phan so A";cin>>A.NhapPhanso();
  tham khảo ở đây sửa lại sai chỗ nào nữa thì hỏi
  Bài tập lập trình hướng đối tượng

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  24

  Đây là một bài tui làm về quá tải toán tử, nếu thích thì bạn cứ tham khảo

  C++ Code:
  1. //fraction
  2. #include <iostream>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5. class ps
  6. {
  7.     int ts,ms;
  8.     public:
  9.         ps()
  10.         {
  11.             ts=ms=0;
  12.         }        
  13.  
  14.         ps(int ts1, int ms1)
  15.         {
  16.             ts=ts1;ms=ms1;
  17.         }
  18.         /*
  19.         ps(int _ts=0,int _ms=1):ms(_ms),ts(_ts)
  20.         {
  21.             rutgon();
  22.         }*/    
  23.         ps operator-()
  24.         {
  25.             return ps(-ts,ms);
  26.         }
  27.         friend ps operator+ (const ps&,const ps&);
  28.         friend ps operator- (const ps&,const ps&);
  29.         friend ps operator* (const ps&,const ps&);
  30.         friend ps operator/ (const ps&,const ps&);
  31.         friend ostream& operator<< (ostream& os,const ps& p);
  32.         friend istream& operator>> (istream& is,ps& p);
  33.         void rutgon();
  34.         int uscln(int m,int n);
  35. };
  36. int ps::uscln(int m, int n)
  37. {
  38.     if(m<n)
  39.         {
  40.             if(m==0) return n;
  41.             return uscln(n%m,m);
  42.         }
  43.     //m>=n;
  44.     if(n==0) return m;
  45.     return uscln(m%n,n);
  46. }
  47.  
  48. void ps::rutgon()
  49. {
  50.     int uoc;
  51.     if(ms<0){ms=-ms;ts=-ts;}
  52.     if(ts>=0) uoc=uscln(ts,ms);
  53.     else uoc=uscln(-ts,ms);
  54.     /*
  55. uoc=(ts>=0)?uscln(ts,ms):uscln(-ts,ms);
  56.     if (uoc>0){ts/=uoc;ms/=uoc;};*/
  57. }
  58. ps operator+(const ps& p1,const ps& p2)
  59. {
  60.     return ps(p1.ts*p2.ms+p2.ts*p1.ms,p1.ms*p2.ms);    
  61. }
  62. ps operator-(const ps& p1,const ps& p2)
  63. {
  64.     return ps(p1.ts*p2.ms-p2.ts*p1.ms,p1.ms*p2.ms);    
  65. }
  66. ps operator*(const ps& p1,const ps& p2)
  67. {
  68.     return ps(p1.ts*p2.ts,p1.ms*p2.ms);
  69. }
  70. ps operator/(const ps& p1,const ps& p2)
  71. {
  72.     return ps(p1.ts*p2.ms,p1.ms*p2.ts);    
  73. }
  74. ostream& operator<<(ostream& os,const ps& p)
  75. {
  76.     return(os<<p.ts<<"/"<<p.ms);
  77. }
  78. istream& operator>>(istream& is,ps& p)
  79. {
  80.     is>>p.ts;
  81.     is>>p.ms;
  82.     return is;
  83. }
  84. main()
  85. {
  86.     ps p1(6,3),p2(-2,3),p3;
  87.     /*
  88.     cout<<"Nhap phan so 1:"<<endl;cin>>p1;
  89.     cout<<"Nhap phan so 2:"<<endl;cin>>p2;*/
  90.     cout<<"p1= "<<p1<<endl;
  91.     cout<<"p2= "<<p2<<endl;
  92.     p3=p1+p2;
  93.     cout<<"p3=p1+p2= "<<p3<<endl;
  94.     p3=p1-p2;
  95.     cout<<"p3=p1-p2= "<<p3<<endl;
  96.     p3=p1*p2;
  97.     cout<<"p3=p1*p2= "<<p3<<endl;
  98.     p3=p1/p2;
  99.     cout<<"p3=p1/p2= "<<p3<<endl;
  100.     getche();    
  101. }

  Ah, cái trên lỗi ở rút gọn phân số. Khi chạy thì bỏ cái rút gọn đi. Mà mọi người fix dùm nếu được... Thanks!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vtien_uit Xem bài viết
  Ko hiểu sao kiến thức cơ bản về toán học cũng ko có nữa mà học IT, chán hẳn. Phân số khởi tạo mà dám gán 0 / 0. Đi cha nó cái phân số rồi còn đâu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  24

  Ẹt, nhầm tí. Thíc thì viết thêm cái hàm kiểm tra vô. Nói chung là làm để quen với cách quá tải toán tử thôi. Ai lại đi moi móc ra làm chi?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Mặc định Class Phanso viết bằng C++, làm sao để biên dịch?

  Ai lại đi moi móc ra làm chi?
  Moi móc mới ghê chứ, đưa code lên đây người ta phân tích thì lại bảo moi móc, tự làm tự hiểu luôn đi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  3

  lỗi nhiều quá bạn ơi:
  -trong mỗi class thì đều có 2 phần:public và private
  -có 2 cách định nghĩa hàm,cách thứ nhất là khai báo hàm,sau đó định nghĩa hàm ngoài lớp với lời gọi hàm gồm tên lớp,tên hàm và toán tử định phạm vi.cách thứ 2 là định nghĩa hàm ngay trong lớp lun
  -ban làm như trên thì mình cũng ko bít bạn làm theo cách nào nữa.cách này mình chưa học bao giờ.hj`hj`

  hạnh ơi!tau trường đây,bài của mi hình như sai rùi kia,hàm USCLN va toigian không phải là hàm thành viên của lớp phanso,vấy sao mi dùng được mauso va tuso trong phần private của lớp phanso được
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi aydada : 04-03-2012 lúc 01:10 PM. Lý do: làm liền các bài viết

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định Lỗi quá nhiều, bạn cần đọc lại lý thuyết nha.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi conghanh Xem bài viết
  bài này mình viết nhưng không chạy được.Mới học nên mong các pro giúp đỡ nha
  Sửa Lại

  C++ Code:
  1. #include<iostream>  //1 loi
  2. #include <conio.h>
  3. using namespace std; // thieu cai nay
  4. class Phanso
  5. {
  6.       public:
  7.               int Tuso; // loi khai bao Tuso, Mauso phai nam duoi public
  8.               int Mauso; // nhu loi tren
  9.               Phanso();
  10.               Phanso(int T,int M);
  11.               void NhapPhanso (); // loi 2: thieu void
  12.               void Hienthi();     // loi 3: nhu loi tren
  13.               friend Phanso operator + (Phanso A,Phanso B);
  14.               friend Phanso operator - (Phanso A,Phanso B);
  15.               friend Phanso operator * (Phanso A,Phanso B);
  16.               friend Phanso operator / (Phanso A,Phanso B);
  17.               void Toigian();  // loi 9: dung ma chua khai bao
  18.  
  19. }; //loi 4: thieu ;
  20. Phanso::Phanso()
  21. {  
  22.     Tuso=0;
  23.     Mauso=0;
  24.     }
  25. Phanso::Phanso(int T,int M)
  26. {
  27.     Tuso=T;
  28.     Mauso=M;
  29.     }
  30.  
  31. void Phanso :: NhapPhanso ()
  32. {  
  33.     cout<<"\nNhap tu so:"; cin>>Tuso;
  34.     do
  35.     {
  36.                   cout<<"\nNhap mau so:"; cin>>Mauso;
  37.                   }// Loi 5 thieu {} trong vong lap do-while
  38.     while(Mauso==0); //  loi 6,7: so sanh dung hai dau == ket thuc while phai co ;
  39.     }
  40.    
  41. void Phanso::Hienthi()
  42. {
  43.     if (Mauso==1) cout<<Tuso;
  44.     else cout<<Tuso<<"/"<<Mauso;  // loi 8  cout khong viet hoa
  45.     }
  46. //Overloading toan tu +
  47. Phanso::Phanso operator + (Phanso A,Phanso B)
  48. {  
  49.     Phanso Tmp;
  50.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso+A.Mauso*B.Tuso;
  51.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  52.     Tmp.Toigian();
  53.     return Tmp;
  54.     }
  55. //Overloading toan tu -
  56. Phanso::Phanso operator - (Phanso A,Phanso B)
  57. {  
  58.     Phanso Tmp;
  59.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso-A.Mauso*B.Tuso;
  60.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  61.     Tmp.Toigian();
  62.     return Tmp;
  63.     }
  64. //Overloading toan tu *
  65. Phanso::Phanso operator * (Phanso A,Phanso B)  // Loi 9: thieu khai bao Phanso B
  66. {  
  67.     Phanso Tmp;
  68.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Tuso;
  69.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  70.     Tmp.Toigian();
  71.     return Tmp;
  72. }
  73. //Overloading toan tu /
  74. Phanso::Phanso operator / (Phanso A,Phanso B) // loi 10: nhu loi 9
  75. {  
  76.     Phanso Tmp;
  77.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso;
  78.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Tuso;
  79.     Tmp.Toigian();
  80.     return Tmp;
  81.     }
  82. int USCLN (int a,int b)
  83. {
  84.     while (a!=b)
  85.     if (a>b) a=a-b;
  86.     else b=b-a;
  87.     return a;
  88.     }
  89. void Phanso::Toigian()
  90. {
  91.      int tg;
  92.      tg=USCLN(abs(Tuso),abs(Mauso));  // loi 11: USCLL chua khai bao (Sua Lai USCLN)
  93.      Tuso=Tuso/tg;
  94.      Mauso=Mauso/tg;
  95.      }
  96.  
  97. main() // 12: ko co void, (minh dung devc de sua lai bai)
  98. {
  99. //clrscr();
  100. Phanso A,B,C,D,E,F;
  101. cout<<"nhap phan so A";
  102. //cin>>A.NhapPhanso();  // loi 13
  103. A.NhapPhanso();  // sua loi 13
  104. cout<<"phan so A la:";
  105. A.Toigian();  // them
  106. A.Hienthi();
  107. cout<<"\nnhap phan so B";
  108. // cin>>B.NhapPhanso(); //loi 14
  109. B.NhapPhanso();  // sualai
  110. cout<<"phan so B la:"; B.Hienthi();
  111. C=A+B;
  112. cout<<"\ntong 2 phan so A va B la:";
  113. // cout<<A.Hienthi()<<"+"<<B.Hienthi()<<"="<<C.Hienth i();  // loi 15
  114. cout<<A.Tuso<<"/"<<A.Mauso<<" + "<<B.Tuso<<"/"<<B.Mauso<<" = ";
  115. C.Hienthi();
  116.  
  117. /* con lai tu sua
  118. D=A-B;
  119. cout<<"hieu 2 phan so A va B la:";
  120. // cout<<A.Hienthi()<<"-"<<B.Hienthi()<<"="<<D.Hienthi();  // loi 16 nhu loi 15
  121.  
  122.  
  123. C=A*B;
  124. cout<<"tich 2 phan so A va B la:";
  125. cout<<A.Hienthi()<<"*"<<B.Hienthi()<<"="<<E.Hienth i();
  126.  
  127. C=A/B;
  128. cout<<"thuong 2 phan so A va B la:";
  129. cout<<A.Hienthi()<<"/"<<B.Hienthi()<<"="<<F.Hienthi();
  130. */
  131. cout<<"\n";
  132. system("pause");
  133. }
  134. /* HMC da fix
  135.     Moi chi tiet lien he hominhchung92@gmail.com
  136.    */
  137. }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Dev C Xem bài viết
  Sửa Lại

  C++ Code:
  1. #include<iostream>  //1 loi
  2. #include <conio.h>
  3. using namespace std; // thieu cai nay
  4. class Phanso
  5. {
  6.       public:
  7.               int Tuso; // loi khai bao Tuso, Mauso phai nam duoi public
  8.               int Mauso; // nhu loi tren
  9.               Phanso();
  10.               Phanso(int T,int M);
  11.               void NhapPhanso (); // loi 2: thieu void
  12.               void Hienthi();     // loi 3: nhu loi tren
  13.               friend Phanso operator + (Phanso A,Phanso B);
  14.               friend Phanso operator - (Phanso A,Phanso B);
  15.               friend Phanso operator * (Phanso A,Phanso B);
  16.               friend Phanso operator / (Phanso A,Phanso B);
  17.               void Toigian();  // loi 9: dung ma chua khai bao
  18.  
  19. }; //loi 4: thieu ;
  20. Phanso::Phanso()
  21. {  
  22.     Tuso=0;
  23.     Mauso=0;
  24.     }
  25. Phanso::Phanso(int T,int M)
  26. {
  27.     Tuso=T;
  28.     Mauso=M;
  29.     }
  30.  
  31. void Phanso :: NhapPhanso ()
  32. {  
  33.     cout<<"\nNhap tu so:"; cin>>Tuso;
  34.     do
  35.     {
  36.                   cout<<"\nNhap mau so:"; cin>>Mauso;
  37.                   }// Loi 5 thieu {} trong vong lap do-while
  38.     while(Mauso==0); //  loi 6,7: so sanh dung hai dau == ket thuc while phai co ;
  39.     }
  40.    
  41. void Phanso::Hienthi()
  42. {
  43.     if (Mauso==1) cout<<Tuso;
  44.     else cout<<Tuso<<"/"<<Mauso;  // loi 8  cout khong viet hoa
  45.     }
  46. //Overloading toan tu +
  47. Phanso::Phanso operator + (Phanso A,Phanso B)
  48. {  
  49.     Phanso Tmp;
  50.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso+A.Mauso*B.Tuso;
  51.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  52.     Tmp.Toigian();
  53.     return Tmp;
  54.     }
  55. //Overloading toan tu -
  56. Phanso::Phanso operator - (Phanso A,Phanso B)
  57. {  
  58.     Phanso Tmp;
  59.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso-A.Mauso*B.Tuso;
  60.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  61.     Tmp.Toigian();
  62.     return Tmp;
  63.     }
  64. //Overloading toan tu *
  65. Phanso::Phanso operator * (Phanso A,Phanso B)  // Loi 9: thieu khai bao Phanso B
  66. {  
  67.     Phanso Tmp;
  68.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Tuso;
  69.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Mauso;
  70.     Tmp.Toigian();
  71.     return Tmp;
  72. }
  73. //Overloading toan tu /
  74. Phanso::Phanso operator / (Phanso A,Phanso B) // loi 10: nhu loi 9
  75. {  
  76.     Phanso Tmp;
  77.     Tmp.Tuso=A.Tuso*B.Mauso;
  78.     Tmp.Mauso=A.Mauso*B.Tuso;
  79.     Tmp.Toigian();
  80.     return Tmp;
  81.     }
  82. int USCLN (int a,int b)
  83. {
  84.     while (a!=b)
  85.     if (a>b) a=a-b;
  86.     else b=b-a;
  87.     return a;
  88.     }
  89. void Phanso::Toigian()
  90. {
  91.      int tg;
  92.      tg=USCLN(abs(Tuso),abs(Mauso));  // loi 11: USCLL chua khai bao (Sua Lai USCLN)
  93.      Tuso=Tuso/tg;
  94.      Mauso=Mauso/tg;
  95.      }
  96.  
  97. main() // 12: ko co void, (minh dung devc de sua lai bai)
  98. {
  99. //clrscr();
  100. Phanso A,B,C,D,E,F;
  101. cout<<"nhap phan so A";
  102. //cin>>A.NhapPhanso();  // loi 13
  103. A.NhapPhanso();  // sua loi 13
  104. cout<<"phan so A la:";
  105. A.Toigian();  // them
  106. A.Hienthi();
  107. cout<<"\nnhap phan so B";
  108. // cin>>B.NhapPhanso(); //loi 14
  109. B.NhapPhanso();  // sualai
  110. cout<<"phan so B la:"; B.Hienthi();
  111. C=A+B;
  112. cout<<"\ntong 2 phan so A va B la:";
  113. // cout<<A.Hienthi()<<"+"<<B.Hienthi()<<"="<<C.Hienth i();  // loi 15
  114. cout<<A.Tuso<<"/"<<A.Mauso<<" + "<<B.Tuso<<"/"<<B.Mauso<<" = ";
  115. C.Hienthi();
  116.  
  117. /* con lai tu sua
  118. D=A-B;
  119. cout<<"hieu 2 phan so A va B la:";
  120. // cout<<A.Hienthi()<<"-"<<B.Hienthi()<<"="<<D.Hienthi();  // loi 16 nhu loi 15
  121.  
  122.  
  123. C=A*B;
  124. cout<<"tich 2 phan so A va B la:";
  125. cout<<A.Hienthi()<<"*"<<B.Hienthi()<<"="<<E.Hienth i();
  126.  
  127. C=A/B;
  128. cout<<"thuong 2 phan so A va B la:";
  129. cout<<A.Hienthi()<<"/"<<B.Hienthi()<<"="<<F.Hienthi();
  130. */
  131. cout<<"\n";
  132. system("pause");
  133. }
  134. /* HMC da fix
  135.     Moi chi tiet lien he hominhchung92@gmail.com
  136.    */
  137. }
  Vẫn sai ở lỗi
  Phanso::Phanso operator * (Phanso A,Phanso B)
  nên sử thành
  Phanso operator * (Phanso A,Phanso B)
  các dòng khác tương tự
  hàm main nên dùng" int main()" cho dễ biên dịch không báo lỗi.

Các đề tài tương tự

 1. Viết code trên Form và viết code trong class có gì khác nhau.
  Gửi bởi hocCsharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 21-01-2011, 10:37 PM
 2. Viết trình biên dịch đơn giản cho ngôn ngữ C
  Gửi bởi ngminhduong trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 09-01-2011, 09:42 AM
 3. Tạo class Honso kế thừa class Phanso (Help)
  Gửi bởi drak77 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-12-2010, 05:57 PM
 4. struct PhanSo. Sửa lỗi dùm mình
  Gửi bởi nguyensang113 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-10-2010, 10:34 PM
 5. Viết Trình Biên Dịch đơn giản bằng C++ như thế nào??
  Gửi bởi akinal trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-05-2009, 08:36 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn