Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một ma trận số nguyên (tách ra một hàm) yêu cầu :
*1 Cho người dùng nhập vào 2 chỉ số ứng với 2 dòng .Hoán vị 2 dòng này (tách ra một hàm)
*2 Hoán vị 2 đường chéo của ma trận vừa nhập (tách ra một hàm).Nếu ma trận nhập vào không phải ma trận vuông xuất ra "Loi : Ma tran phai vuong"
Chỉ mình câu 2 câu này nha mấy bạn