Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: c#.làm sao để xuất cả NVBC va NVHD hả các bác? giúp em với!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  18

  Red face c#.làm sao để xuất cả NVBC va NVHD hả các bác? giúp em với!

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace ConsoleApplication1
  6. {
  7.     class NV
  8.     {
  9.         private string manv;
  10.         private string ten;
  11.  
  12.         public string Manv
  13.         {
  14.             get { return manv; }
  15.             set
  16.             {
  17.                 if (value.Equals("") == true)
  18.                     throw new Exception("phai nhap manv");
  19.                 else
  20.                     manv = value;
  21.             }
  22.         }
  23.         public string Ten
  24.         {
  25.             get { return ten; }
  26.             set
  27.             {
  28.                 if (value.Equals("") == true)
  29.                     throw new Exception("ban phai nhap ten nhan vien");
  30.                 else
  31.                     ten = value;
  32.             }
  33.         }
  34.         public virtual void nhap()
  35.         {
  36.             Console.WriteLine("nhap manv:");
  37.             Manv = Console.ReadLine();
  38.             Console.WriteLine("nhap ten nhan vien");
  39.             Ten = Console.ReadLine();
  40.  
  41.         }
  42.         public virtual void xuat()
  43.         {
  44.             Console.WriteLine("\tManv:{0}",manv);
  45.             Console.WriteLine("\tTen nhan vien:{0}",ten);
  46.         }
  47.         public virtual int tinhluong()
  48.         {
  49.             return 0;
  50.         }
  51.     }
  52.     class NVBC : NV
  53.     {
  54.         public int luongcoban;
  55.         public int phucap;
  56.  
  57.         public override void nhap()
  58.         {
  59.             base.nhap();
  60.             Console.WriteLine("nhap luong co ban:");
  61.             luongcoban = int.Parse(Console.ReadLine());
  62.             Console.WriteLine("nhap phu cap:");
  63.             phucap = int.Parse(Console.ReadLine());
  64.  
  65.         }
  66.         public override void xuat()
  67.         {
  68.             base.xuat();
  69.             Console.WriteLine("\tluong co ban:{0}",luongcoban);
  70.             Console.WriteLine("\tphu cap:{0}",phucap);
  71.             Console.WriteLine("\tluong bien che={0}",luongcoban +phucap  );
  72.         }
  73.         public override int tinhluong()
  74.         {
  75.             return luongcoban + phucap;
  76.         }
  77.     }
  78.     class NVHD : NV
  79.     {
  80.         public int giolamviec;
  81.         public int luonggio;
  82.  
  83.         public override void nhap()
  84.         {
  85.             base.nhap();
  86.             Console.WriteLine("nhap gio lam viec:");
  87.             giolamviec = int.Parse(Console.ReadLine());
  88.             Console.WriteLine("nhap luong gio:");
  89.             luonggio = int.Parse(Console.ReadLine());
  90.  
  91.         }
  92.         public override void xuat()
  93.         {
  94.             base.xuat();
  95.             Console.WriteLine("\tgio lam viec:{0}",giolamviec);
  96.             Console.WriteLine("\tluong moi gio:{0}",luonggio);
  97.             Console.WriteLine("\tluong hop dong={0}",giolamviec *luonggio );
  98.         }
  99.         public override int tinhluong()
  100.         {
  101.             return giolamviec * luonggio;
  102.         }
  103.     }
  104.     class Program
  105.     {
  106.         static void Main(string[] args)
  107.         {
  108.             NV[] nv = null;
  109.             int sonv;
  110.             int chon;
  111.  
  112.             do
  113.             {
  114.                 Console.WriteLine("==================MENU===============");
  115.                 Console.WriteLine("");
  116.                 Console.WriteLine("\t\t1.NHAP");
  117.                 Console.WriteLine("\t\t2.XUAT");
  118.                 Console.WriteLine("\t\t3.SAP SEP");
  119.                 Console.WriteLine("\t\t4.THOAT");
  120.                 Console.WriteLine("");
  121.                 Console.WriteLine("==========BAN HAY CHON CHUC NANG========");
  122.                 chon = int.Parse(Console.ReadLine());
  123.                 switch (chon)
  124.                 {
  125.                     case 1:
  126.                         Console.WriteLine("nhap so nhan vien");
  127.                         sonv = int.Parse(Console.ReadLine());
  128.                         nv = new NV[sonv];
  129.                         int tam;
  130.                         for (int i = 0; i <sonv ; i++)
  131.                         {
  132.                             Console.WriteLine("--------------CHON-----------------------");
  133.                             Console.WriteLine("\t\t1:NVBC");
  134.                             Console.WriteLine("\t\t2:NVHD");
  135.                             tam = int.Parse(Console.ReadLine());
  136.                            
  137.                                 if (tam == 1)
  138.                                     nv[i] = new NVBC();
  139.                                 else
  140.                                     nv[i] = new NVHD();
  141.                                 nv[i].nhap();
  142.                            
  143.                                
  144.                         }
  145.                         break;
  146.                     case 2:
  147.                         Console.WriteLine("nhan so 1 de xuat thong tin");
  148.                         sonv = int.Parse(Console.ReadLine());
  149.                         for (int i = 0; i < sonv; i++)
  150.                         {
  151.                             nv[i].xuat();
  152.                         }
  153.                        
  154.                         break;
  155.                     case 3:
  156.                         break;
  157.                     default:
  158.                         break;
  159.                 }
  160.             } while (chon!=4);
  161.         }
  162.     }
  163. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  NVBC va NVHD
  Là cái gì, đây ko phải là nơi giải bài tập hộ nhá.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-12-2012, 04:55 PM
 2. Xuất chuỗi kí tự bằng con trỏ, giúp mình!!!
  Gửi bởi lizarazu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-11-2010, 11:29 PM
 3. Xuất dữ liệu từ tập tin ra màn hình Dos ( Giúp Mình )
  Gửi bởi QuynhChi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-04-2010, 07:22 AM
 4. Toán rời rạc của nhà Xuất Bản Giáo Dục. Mình đang cần tìm, giúp mình?
  Gửi bởi kiatisak trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-12-2009, 10:04 AM
 5. Tính tổng s(4)=1+1/2+1/3+1/4. Giúp sửa lỗi hàm xuất
  Gửi bởi lackysimson trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-07-2009, 04:17 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn