Chào cả nhả
Mình có 1 Form chính trên menustrip có 1 item là cửa sổ. Trên from chính mở nhiều from con.
Làm cách nào để thể hiện tên các ActiveMdiChild trong item cửu sổ trên thanh menustrip của from chính.