Mình có 1 form tìm kiếm gồm : 1texbox nhập id một button tìm kiếm id, 1 griview phân trang.
đầu tiên khi dữ liệu được load lên griview mình nhấn select 1 dòng của griview ở bất cứ trang nào thì bình thương không có vấn đề gì
nhưng lúc mình tìm kiếm nếu kết quả tìm kiếm là dòng ở các trang khác của grivew (ko phải trang 1) thì khi select nó lại nhảy về dòng 1 của trang 1 không phải dòng mình cần select.
xin cám ơn