Minh dang lam bai quản lý điểm sinh viên:
có 1 View :
- Làm sao để khi load crystalreport lên. cột kq nó hiển thị giá trị = tong(diemkt*dvht)/tong dvht.