#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include<string.h>

typedef struct {
char id[14];
char pincode[6];
char name[26];
char date[26];
int status;
float sodu;
}taikhoan;
void uppername();
void Enter_Name();
void line();
void taomathe();
void taopincode();
void ngaythang();
void nhapten();
void taotaikhoan();
FILE *f;
char path[30];
int main()
{
int i,chon;

fflush(stdin);
char filename[100];
do
{
chon = Menu();
switch(chon)
{
case 1:
system("cls");
taotaikhoan();
break;
case 2:
changeInfo();
break;
default:
break;
}
}while(chon!=3);
}

int Menu()
{
fflush(stdin);
char *MenuItem[] = {"1. Tao moi ma the","2. Cap nhat thong tin chu the","3. Thoat"};
int i,choice;
for(i=0;i<2;i++)
{
printf("%s\n",MenuItem[i]);
}
printf("Chon chuc nang can su dung: ");
fflush(stdin);
scanf("%d",&choice);
return choice;
}

void taotaikhoan()
{
char chon,pass[6];
taikhoan user;
user.status = 1;
user.sodu=1000000;
taomathe(user.id);
char filename[15],path[]="Account\\",dat[4] = ".dat";
strcpy(filename,user.id);
strcat(path,filename);
strcat(path,dat);
printf("\nMa the: %s",user.id);
taopincode(pass);
printf("\nPin Code %s",pass);
printf("\nSo du: %f VND",user.sodu);
ngaythang(user.date);
if(user.status==1)
{
printf("\nTrang thai : Mo");
}
else
{
printf("\nTrang thai : Dong");
}
fflush(stdin);
printf("\nHo va ten chu the: ");
Enter_Name(user.name);
printf("\n%s",user.name);
printf("\nBan co muon tao the nay hay ko: ");
fflush(stdin);
scanf("%c",&chon);
chon = toupper(chon);
if(chon == 'Y')
{
printf("\n%s",path);
printf("\n%s\n",user.pincode);
printf("\n%s",user.name);

}
}
void doitenfile(char *a,char *b)
{
strcat(a,b);
}

changeInfo()
{
printf("Test");
}

//Ham su dung de tao ma the su dung 3 chuoi de ghep lai do moi lan chi tao ra dc 5 so random
void taomathe(char *ID)
{
char code2[5], code3[5], code4[4], realcode[15];
int num1, num2, num3, num4;
srand(time(NULL));
//lay random 5 so
num1 = rand()%10001+32768;
num2 = rand()%10001+32768;
//lay random 4 so
num3 = rand()%100+999;
//chuyen doi tu kieu int thanh string
itoa(num3,code4,10);
itoa(num2,code3,10);
itoa(num1,code2,10);
//ghep cac chuoi lai cho du 14 so
strcpy(ID,code2);
strcat(ID,code3);
strcat(ID,code4);
}


//Ham su dung de tao pincode ghep 2 chuoi
void taopincode(char PW[6])
{
int num1, num2, num3;
char code1[5], code2[1], ranPW[6];
srand(time(0));
num1 = rand() % 10000+9999;
num2 = rand() % 10;
itoa(num2,code2,10);
itoa(num1,code1,10);
strcpy(ranPW,code1);
strncat(ranPW,code2,1);
strcpy(PW, ranPW);
}
//Ham lay ra ngay thang
void ngaythang(char *p)
{
time_t time_raw_format;
time (&time_raw_format);
//ctime lay ra ngay thang hien tai tra ve theo kieu string
strcpy(p,ctime(&time_raw_format));
}

void line()
{
printf("\n+%-25s+\n", "-------------------------");
}
void Enter_Name(char *name)
{
char Ten[50];
gets(Ten);
uppername(Ten);
strcpy(name, Ten);
}

void uppername(char *p)
{
int i;
for(i = 0; i < strlen(p); i++)
{
if(islower(p[i]))
{
p[i] = toupper(p[i]);
}
}
}
đoạn code trên sau khi mình tạo ra dc user.pincode rồi
sau đó sử dụng 1 hàm để nhập tên vào user.name thì nó lại tự nối thêm vào user.pincode ở trên