Nhập vào ngày bất kỳ trong tháng,cho biết thứ của ngày vừa nhâp.Ngày tháng hiện tại làm chuẩn.
Mình dùng struct bạn nào có thể chỉ cách code bài này sử dụng class ?
Code:
#include <iostream>
using namespace std;
struct date
{
  int  month,day,year;
} date_1;
long int funct1 (int y,int m)
{
 long int result;
   if ( m <= 2 )
    y -= 1;
   result = y;
   return (result);
}
long int funct2 (int m)
  {
   long int result;
   if ( m <= 2 )
    result = m + 13;
   else
    result = m + 1;
    return(result);
  }
long int day_count (int m, int d, int y)
  {
   long int number;
   number = 1461 * funct1(y,m) / 4 + 153 * funct2(m) / 5 + d;
   return (number);
  }
void main ()
{
  long int number_of_days1;
  int day_of_week;
  cout<<"Nhap vao mot ngay (day month year) "<<endl;
  cin>>date_1.day;
	cin>>date_1.month;
	cin>>date_1.year;
  number_of_days1 = day_count (date_1.month, date_1.day, date_1.year);
  cout<<"\Ngay la : " ;
  day_of_week = (number_of_days1 - 621049) % 7;
  switch (day_of_week)
   {
    case 0 :
      cout<<"Chu Nhat...";
      break;
    case 1 :
      cout<<"Thu Hai...";
      break;
    case 2 :
      cout<<"Thu Ba...";
      break;
    case 3 :
      cout<<"Thu Tu...";
      break;
    case 4 :
      cout<<"Thu Nam...";
      break;
    case 5 :
      cout<<"Thu Sau...";
      break;
    case 6 :
      cout<<"Thu Bay...";
      break;
   }
 system ("pause");
}